Графика и илюстрация

Кратко представяне на програмата:

След втората година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от същото или друго професионално направление.

Minor-програмите се вписват в дипломата като втора специалност.

Курсовете, предложени в minor-програмата, са примерни - с помощта на програмен директор студентите могат да записват и други курсове от третата и четвъртата година на модулите "Графика и илюстрация", "Съвременна живопис и стенопис", Керамика и порцелан. Дигитални форми", "Стъклото в изкуството и дизайна", "Плакат и рекламен дизайн" и "Сценичен дизайн" на бакалавърската програма "Пластични изкуства".

прочети още
Графика и илюстрация

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Графика и илюстрация
Квалификация: художник - график, илюстратор

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите обучението си в програмата студенти, придобиват знания и умения:

Знания:

" В областта на компютърната графика и мултимедийните технологии

" В областта на дигиталните технологии

" В областта на рекламата и маркетинга

Умения:

" Да изпълняват самостоятелно проекти за художествена графика, използвайки различни класически и съвременни графични техники

" Да проектират и илюстрират печатни произведения

" Да създават атрактивни детайлни и концептуални илюстрации

Дипломиране:

Завършването на обучението в minor-програма-втора специалност става с успешна защита на четирите дванадесеткредитни проекта след покриване на изисквания брой кредити на програмата.

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите minor-програма-втора специалност могат: да работят, като художници -графици или илюстратори в специализирани фирми и издателства, като художествени редактори и като художници на свободна практика, творящи в областта на графиката и илюстрацията.

Департамент, предложил програмата:

Изящни изкуства