Етнология на България (на английски език)

Кратко представяне на програмата:

Програмата може да се записва от студенти трета година на обучение в бакалавърска програма на НБУ. Тя предоставя допълнителни компетенции по етнология на България към основната програма на студента. Акцентира се върху познанието за обществото, общностите и техните култури в България. Програмата е четирисеместриална. През пети и шести семестър студентите усвояват знания и умения за теренна работа, основни понятия, теми и методи в етнологията, особеностите на българския град и село, формирането на българската нация през епохата на Възраждането, съвременни екологични практики, ролята на археологическите паметници при формирането на локална идентичност. През седмия и осмия семестър компетенциите се специализират по посока на традиционна кухня, етнични и религиозни общности, фолклорна обредност, етнография на социализма, пол, възраст и родство в българската традиционна култура, материална култура и музеи. Програмата предлага практическо обучение в краткосрочни теренни изследвания на територията на страната и в чужбина.

прочети още
Етнология на България (на английски език)

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Етнология на България (на английски език)
Квалификация: етнолог

Компетенции на завършилите програмата:

- получават системни знания за българското общество, общностите в България и техните култури; терминологията, теориите и методите в социалните науки; взаимодействието между различните дисциплини, изучаващи човека, обществото, общностите и културите; приложимостта на антропологичното познание в практиката и в различни професионални области;

- придобиват умения да провеждат теренни изследвания; да подготвят и реализират самостоятелни изследователски и приложни проекти; да прилагат усвоените знания в планирането на дейности в областта на политиката, културата, туризма, местното самоуправление, образованието, науката.

Дипломиране:

Завършването на обучението в minor-програма-втора специалност става с успешна защита на четирите семестриални проекта проекта.

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите minor-програмата-втора специалност могат да са: изследователи; редактори, кореспонденти, репортери в медиите; специалисти в областта на туризма; уредници в музеи; експерти по култура в местната администрация; социални посредници; специалисти в неправителствения сектор.

Департамент, предложил програмата:

Антропология