Връзки с обществеността

Кратко представяне на програмата:

След втората година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от същото или друго професионално направление.

Minor-програмите се вписват в дипломата като втора специалност.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от третата и четвъртата година на аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Връзки с обществеността

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: 651
Квалификация: 1832

Компетенции на завършилите програмата:

- завършилите програмата притежават знания по връзките с обществеността, медиазнание, теории на комуникациите и специализирана подготовка в отделни области на корпоративните комуникации;

- познания, относно методите на изследване и анализ на съвременните медии и ролята им в информационното общество;

- професионални знания и умения за организиране на събития и работа с целеви публики.

Дипломиране:

Завършването на обучението в minor-програма-втора специалност става с успешна защита на четирите семестриални проекта.

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите minor-програма-втора специалност могат да са: ПР специалисти в агенции за връзки с обществеността и рекламни фирми; отделите по комуникации на държавната администрация; местната власт; частни фирми и неправителствени организации.

Департамент, предложил програмата:

Медии и комуникация