Русистика (Руски език, култура и литература)

Кратко представяне на програмата:

След втората година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от същото или друго професионално направление.

Minor-програмите се вписват в дипломата като втора специалност.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от третата и четвъртата година на аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Русистика (Руски език, култура и литература)

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Русистика
Квалификация: преводач с руски език

Компетенции на завършилите програмата:

- притежават знания в областта на приложното езикознание, литературата, културата и историята на Русия, практиката на превода, бизнес комуникацията.

- придобиват умения да извършват писмено и устно комуникиране на руски език; да извършват устни и писмени преводи.

Дипломиране:

Завършването на обучението в minor-програма-втора специалност става с успешна защита на четирите семестриални проекта проекта.

Департамент, предложил програмата:

Нова българистика