Администрация и управление

Кратко представяне на програмата:

След втората година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от същото или друго професионално направление.

Minor-програмите се вписват в дипломата като втора специалност.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от третата и четвъртата година на аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Администрация и управление

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: 1068
Квалификация: 200

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите програмата ще:

" притежават знания за действащите нормативни актове в публичния сектор на национално ниво и на ниво ЕС;

" притежават знания за системите за управление на дейностите в публичния сектор, регионалното развитие и местното самоуправление;

" придобият умения за набиране и анализ на информация от различни източници, тълкуване на стратегически документи в публичния сектор и изготвяне на предложения

Дипломиране:

Завършването на обучението в minor-програма-втора специалност става с успешна защита на четирите семестриални проекта проекта.

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите minor-програма-втора специалност "Администрация и управление" могат да работят в Народно събрание, Президентство, Министерски съвет, министерства и агенции, областни и общински администрации, както и в институции на публичната администрация в страни от Европейския съюз.

Департамент, предложил програмата:

Публична администрация