Артистични практики в архитектурна среда

Програмна схема

Артистични практики в архитектурна среда

1-ви семестър

Аудиторни курсове (кредитни)

Извънаудиторни учебни форми (кредитни)