Банков мениджмънт ДО

Програмна схема

Банков мениджмънт ДО

1-ви семестър

Аудиторни курсове (кредитни)

Извънаудиторни учебни форми (кредитни)