Приложен френски език за администрация и управление (на френски и английски език)

Програмна схема

Приложен френски език за администрация и управление (на френски и английски език)

5-ти семестър

Аудиторни курсове (кредитни)

Извънаудиторни учебни форми (кредитни)