Класически студии

Програмна схема

Класически студии

5-ти семестър

Аудиторни курсове (кредитни)

Извънаудиторни учебни форми (кредитни)