Дигитална хуманитаристика (на английски език)

Програмна схема

5-ти семестър

Аудиторни курсове (кредитни)

Извънаудиторни учебни форми (кредитни)