Лингводидактика

Кратко представяне на програмата:

МП "Лингводидактика" подготвя специалисти, които преподават чужди езици. В нея се разглеждат съвременни лингводидактични теории и практическото им приложение при анализиране на конкретни проблеми, свързани с преподаването на чужди езици. Изграждат се специалисти, които отговарят на изискванията за професионални и междукултурни компетенции и имат необходимите знания и умения за професионално усъвършенстване на професионалните си умения, за критично отношение към собствената си работа, както и за бърза адаптация към пазара на труда. Те притежават изследователски умения, които им дават възможност да разработват и участват в изпълнението на научни проекти и да прилагат резултатите от тях в професионалната си практика.

В програмата могат да се обучават студенти с филологическа бакалавърска степен по съответния език, както и други студенти, за които е предвиден задължителен подготвителен модул.

прочети още
Лингводидактика

Прием:

В програмата се приемат студенти с бакалавърска или магистърска степен.

Кандидатите трябва да притежават базисни познания в областта на филологията и да владеят чужд език на равнище С1 според Общата езиковата рамка на Съвета на Европа.

Приемът включва интервю и/или изпит по чужд език.