Управление и развитие на човешките ресурси (на български и английски език)

Кратко представяне на програмата:

Програмата е разработена в съответствие с изискванията на международните стандарти за управление на човешките ресурси на Chartered Institute of Personnel & Development (CIPD), UK и Европейската и Национална квалификационна рамка.

Програмата се предлага на български и на английски език.

Обучението е структурирано в тематични области, които обхващат стратегическата роля на човешките ресурси и осигуряването на персонал, новите роли на мениджъра по ЧР като коуч, ментор и консултант, дейности по обучение и кариерно развитие, трудовоправни отношения и сигурност на персонала, управление на организацията и промяната, управление на знанията, информацията за човешкия капитал и стимулиране на креативност, иновативност и предприемачество в организацията.

Програмата е структурирана в четири семестъра: един подготвителен модул и три основни семестъра.

Подготвителният модул обучава по стратегии и политики за планиране и управление на ЧР, процесите по набиране, подбор и задържане на персонала, видове интервюта в управлението на човешките ресурси, професионални стандарти за управление на човешките ресурси, центрове за оценяване и развитие, коучинг, менторство и консултиране, добрите практики в управлението на човешките ресурси в бизнес контекста; дава знания и развива умения за осигуряване, обучение и кариерно развитие на персонала. В първи основен семестър се разглеждат трудовоправните аспекти в УЧР, управление на изпълнението на дейността, системи за възнаграждение и компенсация, здравословни и безопасни условия на труд, пенсионно осигуряване. Във втори семестър се обръща внимание на ЧР в международен контекст в условията на глобализация и непрекъсната промяна, лидерство в организацията, фирмена и национална култура, управление на качеството, управление на проекти. Трети семестър обръща внимание на работодателската марка като средство за привличане и задържане на таланти, условията за развитие на таланти, стимулиране на креативността, иновациите и предприемачеството; ролята на информационните технологии и управление на знанието. Програмата обръща специално внимание на ролята на ученето през целия живот и създаване на навици и умения за непрекъснато професионално развитие чрез практикум "Продължаващо професионално развитие".

Програмата предлага надграждащ семестър за кандидати с образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър" от професионално направление "Администрация и управление".

прочети още
Управление и развитие на човешките ресурси (на български и английски език)

Прием:

В програмата се приемат студенти с бакалавърска или магистърска степен.

Допълнителни изисквания за прием: препоръчително е кандидатите да имат една година професионален опит и добро владеене на английски език.

Приемът се извършва по документи и интервю с кандидат-студентите. Преди интервюто всеки кандидат представя попълнен формуляр за кандидатстване и препоръки по приложените образци.