Рекламен мениджмънт и визуален брандинг

Кратко представяне на програмата:

Програмата е насочена към получаване на необходимите практически и теоретични знания за управлението на рекламния процес, като се разглеждат гледните точки на отделните участници в него - рекламодател, рекламна агенция, медия и потребители. Програмата фокусира практическите умения върху рекламната агенция - нейната роля и функции в разработването на интегрирани корпоративни комуникации. Поради нуждата все повече рекламни агенции да предлагат не просто добре планирани рекламни кампании и творчески идеи, а интегрирани комуникационни решения, програмата има за цел да развие в практичен план:

- интегрирането на рекламата с алтернативните форми на корпоративна комуникация, включително и нетрадиционните похвати.

- интегрирането на творческия процес в управлението на комуникационните канали и тяхната взаимна зависимост и допълняемост.

- изграждането и мениджмънта на брандове.

Преподавателският състав е с богат практически опит (наред с теоретичните познания) в управлението на рекламния процес, както в ролята на рекламодатели, така и на рекламни агенции и медии. Това разкрива отлични възможности пред записалите програмата не само да натрупат необходите теоретични знания, но и да осмислят теорията с богата практика. Поради тази причина в програмата са залегнали разнообразни практически извънаудиторни модули - семинари с участието на водещи специалисти от практиката. Партньори на програмата са Българската асоциация на рекламодателите, Българската асоциация на комуникационните агенции и международната организация European Institute for Commercial Communications Education.

Всяка година студентите от програмата имат възможност да участват безвъзмездно и в редица допълнителни практически обучения, като Google Certification Academy, Рекламна академия на Българската асоциация на комуникационните агенции и Българската асоциация на рекламодателите, Форум на рекламата и други, които ги срещат с представители на бизнеса.

При необходимост програмата предлага подготвителен модул за кандидати от други образователни области.

прочети още
Рекламен мениджмънт и визуален брандинг

Прием:

В програмата се приемат студенти с бакалавърска или магистърска степен.

Приемът включва интервю и мотивационно есе.

По преценка на приемната комисия кандидат-студентите, които не притежават необходимите входни компетенции, записват курсове от подготвителен модул.