Театрално изкуство и общество

Кратко представяне на програмата:

Магистърска програма ТЕАТРАЛНО ИЗКУСТВО И ОБЩЕСТВО има за цел да надгради бакалавърското образование по театър и да създаде устойчив театрален екип от актьори, режисьори и автори на пиеси, драматурзи и критици, които притежават необходимите теоретични и практически знания и умения да работят в независимия сектор на изпълнителските изкуства. Обучението в трите специализации дава широк профил от знания и ориентири за европейския контекст, в който трябва да мислим театъра на ХХІ век и за връзката на съвременния творец със социалните и граждански процеси в обществото.

Трите семестъра на обучение са структурирани в следната логика: първи семестър - теоретични курсове от различни научни направления (8.4 Театрално и филмово изкуство, 8.3 Музикално и танцово изкуство, 8.1 Теория на изкуствата, 2.1 Филология, 2.3 Философия, 3.1 Социология, антропология и науки за културата, 3.2 Психология, 3.3 Политически науки, 3.4 Социални науки, 3.7 Администрация и управление), чиято цел е да дадат верен старт и фокус на мисленето за изкуство в съвременен европейски контекст, както и за начините и инструментите за случването му през формирането на малки творчески екипи и работа в международни мрежи. Втори и трети семестър са практически ориентирани около пакет от курсове, чиято крайна цел е създаването на авторски проект, обвързващ и трите специализации - театрална пиеса и постановка, радио-пиеса, фичър или друг аудио проект, пърформанс, театрална акция, видео инсталация и т.н. Програмата дава възможност за работен процес с изявени гост-преподаватели от България и чужбина в серията от курсове

Театрална лаборатория за актьори, за режисьори и за драматурзи и критици.

Важен акцент в програмата е възможността в третия семестър за стажове и практики в различни научно-изследователски центрове, театрални институции, филмови къщи и други организации в сферата на изкуството, чиято цел е да осигурят достъп на студентите до външната професионална среда.

Успешното провеждане на магистърска програма ТЕАТРАЛНО ИЗКУСТВО И ОБЩЕСТВО би дало тласък за развитие на независимия сектор в българската културна среда и това е един от начините за трайно свързване на изпълнителските изкуства с европейски програми, платформи и проекти.

прочети още
Театрално изкуство и общество

Прием:

В програмата се приемат професионални бакалаври, бакалаври и магистри по сценични изпълнителски изкуства.

В програмата се приемат и кандидат-студенти, които не притежават необходимите входни компетенции, но задължително записват курсове от подготвителен модул, определени от приемната комисия.

Кандидатите трябва да притежават базисни познания в областта на сценичните изкуства.

Приемът за всички включва интервю и мотивационно есе. На кандидат-студентите се дава възможността да се запознаят със съдържанието на програмата и специализациите в нея на официално обявени дати за консултации в сайта на департамента.

При провеждане на интервюто кандидатите за отделните специализации представят:

За "Актьорско майсторство" - портфолио, представящо творческата им дейност и доказателства за участие в минимум два проекта;

За "Театрална режисура и управление" - идеен проект за театрална или визуална форма;

За "Драматургия и критическо писане" - идеен проект за авторска драматургична форма;

Програмата предлага подготвителен модул за кандидати от други образователни области и надграждащ семестър за кандидати с образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър".

Приемът в програма ТЕАТРАЛНО ИЗКУСТВО И ОБЩЕСТВО за специализации Режисура и управление и Драматургия и критическо писане става с предварително подаден идеен проект за реализация на театрална или драматургична форма, който биха искали да изработят по време на обучението си.