Администрация и управление

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Държавно и публично управление, Основи на правото, Общество, икономика и бизнес, Въведение в административни теории и системи, Потребителско поведение и жизнен стандарт; практически курсове като Икономически теории и експериментална икономика, Основи на стопанското управление, Основи на публичната администрация и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в два модула "Държавна и местна администрация" и "Европейска публична администрация" със специализирани курсове и извънаудиторни учебни форми, които водят до професионална квалификация.

прочети още
Администрация и управление

Прием:

В програмата могат да кандидатстват:

- завършилите средно образование - с полагане на кандидатстудентски изпит под формата на тест за общообразователна подготовка (ТОП) и представяне на диплома за завършено средно образование;

- завършилите друго висше образование, с диплома за съответната образователна степен и акредитиране на полученото обучение по регламентираната процедура на НБУ. Кандидатите не се явяват на ТОП.

Състезателният бал за класиране на кандидат-студентите се изчислява в точки, като максималният е 1000 точки. При формиране на бала участват следните компоненти:

- 70 % - ТОП;

- 30 % - средна аритметична оценка от матурите или средна аритметична оценка от зрелостните изпити в дипломата за средно образование.