Етнология на България (на английски език)

Кратко представяне на програмата:

Програмата може да се записва от студенти трета година на обучение в бакалавърска програма на НБУ. Тя предоставя допълнителни компетенции по етнология на България към основната програма на студента. Акцентира се върху познанието за обществото, общностите и техните култури в България. Програмата е четирисеместриална. През пети и шести семестър студентите усвояват знания и умения за теренна работа, основни понятия, теми и методи в етнологията, особеностите на българския град и село, формирането на българската нация през епохата на Възраждането, съвременни екологични практики, ролята на археологическите паметници при формирането на локална идентичност. През седмия и осмия семестър компетенциите се специализират по посока на традиционна кухня, етнични и религиозни общности, фолклорна обредност, етнография на социализма, пол, възраст и родство в българската традиционна култура, материална култура и музеи. Програмата предлага практическо обучение в краткосрочни теренни изследвания на територията на страната и в чужбина.

прочети още
Етнология на България (на английски език)

Прием:

В програмата могат да кандидатстват:

- завършилите средно образование - с полагане на кандидатстудентски изпит под формата на тест за общообразователна подготовка (ТОП) и представяне на диплома за завършено средно образование;

- завършилите друго висше образование, с диплома за съответната образователна степен и акредитиране на полученото обучение по регламентираната процедура на НБУ. Кандидатите не се явяват на ТОП.

Състезателният бал за класиране на кандидат-студентите се изчислява в точки, като максималният е 1000 точки. При формиране на бала участват следните компоненти:

- 70 % - ТОП;

- 30 % - средна аритметична оценка от матурите или средна аритметична оценка от зрелостните изпити в дипломата за средно образование.