BAFB816D Самостоятелна работа: Анализ на финансови отчети

Анотация:

Курсът подкрепя присъствения курс по Финансов анализ на фирмената дейност. Той цели да развие способността за изследователска и аналитична работа на студентите, в областта на корпоративните финанси и по-конкретно в областта на финансовия анализ. Като основен информационен източник в процеса на анализа се използва финансовия отчет, чрез който се разкрива миналото на фирмата, характеризира се потенциала й и се определят насоките на бъдещата й дейност

прочети още
Счетоводство и одит ДО

Преподавател(и):

гл. ас. Ралица Димитрова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

ЗНАЯТ:

a) Целите, принципите и инструментариум на финансовия анализ на фирмената дейност

b) Същностните характеристики и елементи на годишния финансов отчет

c) Основните показатели и модели за финансов анализ.

МОГАТ да:

a) Изчисляват, интерпретират и оценяват комплекс от показатели, характеризиращи различни страни от дейността на компанията

b) Разкриват слабите места и потенциалните източници на проблеми във фирмата и да идентифицират силните й страни, на които може да се разчита в бъдеще.

c) Прилагат съвременен инструментариум за анализ и диагностика на финансовото състояние на компанията.

d) Да оформят практическо изследване.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

ТЕМАТИКА

Заданието се състои в частичен финансов анализ на компания за пет последователни години (2007-2011 г.), като включва следните конкретни задачи:

1. приложение на метода на хоризонтален анализ върху раздел "Дълготрайни активи";

2. приложение на метода на хоризонтален анализ върху раздел "Краткотрайни активи";

3. приложение на метода на хоризонтален анализ върху раздел "Собствен капитал";

4. приложение на модела за предсказване на банкрут Z score на Алтмън;

5. приложение на модела на Тафлер;

6. приложение на модела на ДюПонт (Рентабилността на собствения капитал)

7. приложние на коефициента на обръщаемост на вземанията (бр. обороти и продължителност в дни)

Освен калкулиране на показателите от студентите се очаква да направят и коментар за състоянието на компанията, да изведат тенденции в нейното развитие и да дадат препоръки за оптимизиране на финансовото й състояние.

Литература по темите:

1. Бъфет, М., Д.Кларк. (2011) Уорън Бъфет и анализът на финансовите отчети. Изд. "Изток-запад"

2. Джаксън С.У. (2007) Финансовите измами на големия бизнес. Изд. "ИнфоДАР"

3. Касърова, В. (2005) Диагностика на финансовото състояние на предприятието. Електронен документ: http://eprints.nbu.bg/512/1/DIGNOSTIKA_studia_koreksia.pdf

4. Касърова, В., Р. Димитрова (2005) Анализ на финансов отчет. Електронен документ:

http://eprints.nbu.bg/507/1/ANALIZ_uchebnik_2005.pdf

5. Касърова, В. (2010) Специални предложения на финансовия анализ. Електронен документ:

http://eprints.nbu.bg/509/1/SPEC_analiz_1_nov_2005.pdf

6. Савов. С. (2008) Финансов анализ на дейността на фирмата. Изд. "Сиела"

7. Уолш, К. (2008) Ключовите коефициенти в мениджмънта. Изд. "ИнфоДАР"

8. Тимчев, М. (1994). Финансово-стопански анализ на фирмата - общ практически курс. С., Тракия-М

9. Тодоров Л. (2003) Рентабилност и бизнес риск. С., Тракия-М.

10. Трифонов, Т., С. Трифонова (2001) Финансов анализ на фирмата, ИК "Сиела", Първо издание

11. Atrill, P. Financial Management fot Non-specialist. (2003). Third Edition. Pearson Education

12. Altman, Edward I., (1968) "Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy", Journal of Financeq 23 (September): pp. 589-609

13. Bernstein L.A.(1993) Financial Statement analysis - Theory, Application and Interpretaton. 5th ed.

14. Helfert E. (2001). Financial Analysis and Techniques Guide for Managers, The McGraw-Hill

Средства за оценяване:

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА КРАЙНАТА ОЦЕНКА:

Разработката да е върху реална компания с минимален обем 20 стандартни страници, да започва с анотация и съдържание, да има структурирано в точки и подточки изложение и да завършва с изводи. В нея трябва да има цитати по правилата за цитиране и списък с използваната литература.

Анализираниата компания трябва да бъде от реалната икономика (т.е. не може да бъдат финансови институции). Те могат да бъдат публични или непублични. Не се допуска една и съща компания да се използва от двама или повече студенти.