BAFB814D Самостоятелна работа: Управленско счетоводство

Анотация:

Курсът обхваща в логическа последователност темите и проблемите на дисциплината Счетоводен мениджмънт. Специално внимание се обръща, свързани с насоките и възможностите за ефективно използване на счетоводната информация в процесите на вземане на управленски решения при осъществяване на стопанската дейност на предприятието.

Основната цел е: създаване на умения и нагласи за правилно прилагане на теоретичните познания при решаването на конкретни практически ситуации, както и способности за ефективно използване на счетоводната информация в процесите на вземане на управленски решения.

прочети още
Счетоводство и одит ДО

Преподавател(и):

доц. Диана Петрова  д-р
доц. Станислава Георгиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- теоретичните постановки, правила и методи за създаване, обработване, систематизиране, обобщаване, интерпретиране и използване на счетоводна информация за дейността на предприятието, необходима за подпомагане на управлението при набелязването на разумни икономически цели и изработването на рационални решения, предназначени за достигане на тези цели;

2) могат:

- да прилагат правилно теоретичните си познания при вземането на управленски решения, свързани с конкретни данни и ситуации от реалната практика.

Това ще се постигне чрез съчетаване на теоретичните и практическите аспекти на проблематиката по време на учебните занятия, като за целта ще се разглеждат различни видове практически примери, казуси и задачи.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения по:

" счетоводство;

" счетоводство на малки и средни предприятия;

" управленско счетоводство.



Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

В този курс се предвижда самостоятелно решаване на казуси от практиката, които се представят след актуализиране на студентите в началото на всеки семестър.

Формите за текущо/ финално оценяване са:

- Първа оценка: изготвяне на самостоятелна работа - 50%;

- Втора оценка: представяне и защита на самостоятелна работа- 50%.

Критерии за оценка на самостоятелната работа

1 Последователност при представяне на решението 10 %

2 Пълнота на решението 20 %

3 Вярност на решението 60 %

4 Стил и оформление на работата 10 %

ОБЩО 100 %

Критерии за оценка на представянето и защитата на самостоятелната работа

1 Последователност при представяне на решението 10 %

2 Пълнота на представянето 20 %

3 Вярност на решението и аргументиране на избрания подход за решаване на казусите. 60 %

4 Стил на представянето 10 %

ОБЩО 100 %

Литература по темите:

" АВЕРКОВИЧ, Е., Г. Илиев и др. Управленско счетоводство. В. Търново, Фабер, 2010.

" АВЕРКОВИЧ, Е., Г. Илиев и др. Управленско счетоводство (сборник от задачи, тестове и казуси). В. Търново, Фабер, 2008.

" АРАБАДЖИЕВА, Р., Димитрова, И. Управленско счетоводство. София, Парадигма, 2007.

" ЙОНКОВА, Б. Управленско счетоводство. София, Ромина, 2008.

" СИМЕОНОВА, Р. Калкулацията - инструмент за управление на разходите. Свищов, Ценов, 2005.

" ПАЛИЙ, В.Ф. Основы калкулирования. Москва, Финансы и статистика, 1984.

" ПАНЧЕВА, Ст., Иванова Г. Проблеми при счетоводното отчитане на брака в производството. - Г о д и ш н и к на С.А. "Д.А.Ценов" Свищов, том СХ, 2008, с. 113 - 149.

" ТРИФОНОВ, Тр., Счетоводен анализ на фирмата /Управленско счетоводство/, София, 2000.

" ПАВЛОВА, М., Управленско счетоводство, София, 2003.

" Панчева, Ст. в съавторство. Счетоводство. (сборник от задачи, казуси и тестове). В. Търново, Фабер, 2009 г.

" Панчева, Ст. Счетоводство на предприятието. (сборник с решени и нерешени задачи и казуси). - София, Авангард прима, 2013 г.

" Панчева, Ст. в съавторство. Финансово счетоводство. (сборник от задачи). Свищов, АИ "Ценов", 2006 г.

Средства за оценяване:

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 50%

УСТЕН ИЗПИТ 50%

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА КРАЙНАТА ОЦЕНКА: Предвидени са две форми на текущо (финално) оценяване с подбрани практически казуси и задачи от дейността на предприятията.