BAFB616D Самостоятелна работа: Стандарти за финансово отчитане

Анотация:

Курсът включва теми, свързани с усвояването на материята по прилагането на Международните стандарти за финансови отчети. Целта на учебната дисциплина е да задълбочи знанията, отнасящи се до прилагане на МСС и МСФО, като научна теория и практико-приложна дейност. Насочен е към изпълнението на две основни функции:

" да задълбочи знанията по счетоводство;

" да съдейства за изграждане на умения, необходими в практическата дейност.

При интерпретирането на тематичните единици са представени както традиционните подходи, така и съвременните тенденции в областта на счетоводството. Целта е да се отговори на съвременните изисквания за широко обхватна и задълбочена подготовка на студентите в областта на счетоводното знание. Съдържанието се актуализира текущо и се привежда в съответствие с нормативната уредба и постиженията в теорията и практиката на счетоводството.

прочети още
Счетоводство и одит ДО

Преподавател(и):

доц. Диана Петрова  д-р
 Мариета Станчева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти трябва да:

1) знаят:

" да обясняват необходимостта от информационната система на счетоводството в предприятията;

" да създават счетоводна информация за дейността на предприятията;

" да изясняват предназначението на финансовите отчети за осигуряване на информация за финансовото състояние, резултатите от дейността и паричните потоци на предприятията необходима за широк кръг от потребители за вземане на решения.

2) могат:

" да създават счетоводна информация за дейността на предприятията;

" да оценяват активите и пасивите при тяхното придобиване, последваща оценка и реализация;

" да дискутират целите, задачите и особеностите на финансовите отчети на предприятията;

" да се ориентират в конкретните условия чрез правилно анализиране и интерпретират счетоводно динамиката на капитала на предприятията, неговите изменения в резултат на извършените стопански операции, на приходите и разходите и генерираните финансови резултати;

" да систематизират информацията за целите на съставяне на счетоводен баланс, отчет за доходите, отчет за собствения капитал и отчет за паричния поток.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

В курса е предвидено самостоятелното анализиране на конкретен счетоводен стандарт и решаване на задача, свързана с него.

Задачата се актуализира ежегодно и се представя на студентите преди началото на семестъра.

Критерии за оценка на самостоятелната работа в двете й части

1 Последователност при представяне на анализа на стандарта и на решението 10 %

2 Пълнота на анализа на стандарта и на решението 20 %

3 Вярност на изложението и на решението 60 %

4 Стил и оформление на работата 10 %

ОБЩО 100 %

Литература по темите:

1. Закон за счетоводството. В: http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135213569

2. Национални стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия. - 2007. София, Труд и право, 2008.

3. Душанов, Ив., Обща теория на счетоводството. София, Ромина, 2008.

4. Башева Сн. и колектив, Основи на счетоводството. София, УИ "Стопанство", 2007.

5. Динев, М., Обща теория на счетоводството. София, Тракия-М, 2000.

6. Трифонов, Тр., Обща теория на счетоводството. София, Тракия-М, 1999.

7. Петров, Л. Основи на счетоводството. София, Мартилен, 2002.

8. Димитров, М, Р. Симеонова. Теория на счетоводството. В. Търново, Фабер, 2010.

9. Божков, В., Е. Аверкович. Счетоводство -избрани лекции (I част: Обща теория на счетоводството). В.Търново, Фабер, 2010.

Средства за оценяване:

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 100%

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА КРАЙНАТА ОЦЕНКА: Предвидени са две форми на текущо (финално) оценяване - анализиране на конкретно зададен стандарт и решаване на задача, свързана с него.