BAEB687D Управленско счетоводство

Анотация:

Курсът обхваща в логическа последователност главните теми и проблеми на дисциплината Управленско счетоводство. Специално внимание се обръща на въпросите по отношение на насоките и възможностите за ефективно използване на счетоводната информация в процесите на вземане на управленски решения при осъществяване на стопанската дейност на предприятието.

Основните цели са:

- да се формира фундамент от теоретични знания в областта на управленското счетоводство, които имат значение за възможностите на студентите да интерпретират правилно и да използват рационално счетоводната информация в процеса на управление на предприятието;

- създаване на умения и нагласи за правилно прилагане на теоретичните познания при решаването на конкретни практически ситуации, както и способности за ефективно използване на счетоводната информация в процесите на вземане на управленски решения.

прочети още
Счетоводство и одит ДО

Преподавател(и):

доц. Диана Петрова  д-р
доц. Станислава Георгиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- теоретичните постановки, правила и методи за създаване, обработване, систематизиране, обобщаване, интерпретиране и използване на счетоводна информация за стопанската дейност на предприятието, необходима за подпомагане на управлението при набелязването на разумни икономически цели и изработването на рационални решения, предназначени за достигане на тези цели;

2) могат:

- да прилагат правилно теоретичните си познания при вземането на управленски решения, свързани с конкретни данни и ситуации от реалната практика.

Това ще се постигне чрез съчетаване на теоретичните и практическите аспекти на проблематиката по време на учебните занятия, като за целта ще се разглеждат различни видове практически примери, казуси и задачи.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения по:

- Основи на счетоводството;

- Финансово счетоводство.Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Първа консултация, теоретичен обзор на курса - 4 ч.

1. Роля и значение на счетоводството за управлението на предприятието.

2.Същност, цели и задачи на управленското счетоводство.Управленското счетоводство като научна дисциплина - предмет, метод и специфични особености. Сравнителна характеристика с финансовото счетоводство.

3.Научни подходи за разработване теорията на управленското счетоводство. Историческо развитие на управленското счетоводство.

4. Класификация на разходите за целите на управленското счетоводство.

5. Класификация на разходите въз основа на стойностната оценка на продуктите и установяването на резултатите от дейността.

6. Приложение на счетоводния принцип за съпоставимост на приходите и разходите. Взаимовръзка между цената и обема на производството. Еластичност на цената по отношение на търсенето.

7. Методи за анализ на изменението на разходите по отношение на обема на дейността.

8. Анализ на зависимостта между разходите и резултатите. Анализ по зависимостта "Обем - Разходи - Печалба".

9. Етапи в историческото развитие на анализа по зависимостта "Обем - Разходи - Печалба".

10. Методи за установяване критичния обем на продажбите: алгебричен метод; метод на средния пределен доход; графичен метод. Варианти на графиката на критичната точка.

11. Показатели за финансовата сигурност. Определяне на абсолютна финансова сигурност; относителна финансова сигурност; относителен пределен доход.

12. Факторен анализ при метода на критичната точка.

13. Анализ "Обем - Разходи - Печалба" при нелинейна функция.

14. Анализ по зависимостта "Обем - Печалба" при еднопродуктова производствена структура. Графика на анализа "Обем - Печалба".

15. Анализ по зависимостта "Обем - Печалба" при многопродуктова производствена структура без ограничения на стопанските ресурси.

16. Анализ по зависимостта "Обем - Печалба" при многопродуктова производствена структура с ресурсни ограничения.

17. Оптимизация на използваните ресурси и резултатите от дейността - счетоводен подход.

18. Анализ на специфични ситуации в управленското счетоводство. Вземане на решения за продължаване или закриване на дейности.

19. Вземане на решения в управленското счетоводство за производство или закупуване на детайли.

20. Вземане на решения в управленското счетоводство за приемане на специални поръчки за производство на продукция.

21. Анализ на оптималното количество материални запаси.

22. Модели за калкулиране на себестойността на продукцията и установяването на финансовия резултат.

23. Калкулиране на разходите по поръчки.

24. Калкулиране на разходите по процеси.

25. Калкулиране на себестойност по нормативните разходи.

Втора консултация, обсъждане на зададените проекти и/или курсова работа - 4 ч.

1.Решаване на казуси и задачи върху отделните теми в курса.

2.Обсъждане и разясняване на курсовата работа във връзка с успешното й решаване (курсовата работа се актуализира преди всеки семестър и се предоставя на студентите при започване на семестъра)

Литература по темите:

Трифонов,Тр.,Счетоводен анализ на фирмата /Управленско счетоводство/,

София, 2000 г

Йонкова, Б., Управленско счетоводство, София, 2006 г.

Павлова, М., Управленско счетоводство, София, 2003 г

Wilson, R.,Chua,W.,Managerial Accounting: Method and meaning,

London, 1993

Средства за оценяване:

ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ ИЛИ УЧАСТИЕ В СЕМИНАР 100%