BAFB613D Самостоятелна работа: Вътрешен одит

Анотация:

Курсът по "Вътрешен одит" включва теми, свързани със особеностите на одита в предприятията. Той има преобладаващо практическа насоченост и си поставя три основни насоки за изследване:

" Съвременни тенденции на вътрешния одит.

" Технологичните аспекти на вътрешния одит.

" Методическите насоки на одита на отделни обекти.

прочети още
Счетоводство и одит ДО

Преподавател(и):

гл. ас. Пламен Илиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

" Съвременните особености на вътрешния одит в публичния и корпоративния сектор.

" Технологията на одния процес.

2) могат:

" Разбират одиторските процедури.

" Събират, анализират и оценяват и одитни доказателства.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

В курса "Самостоятелна работа: "Вътрешен одит" е предвидено самостоятелното решаване на практически казуси.

Критерии за оценка на самостоятелната работа в двете й части

1 Последователност при представяне на решението 10 %

2 Пълнота на решението 20 %

3 Вярност на решението 60 %

4 Стил и оформление на работата 10 %

ОБЩО 100 %

Литература по темите:

1. Михаил Динев, "Контрол в социалното управление", изд. Тракия, С. 1999 г.

2. Международни одиторски стандарти, ИДЕС - 2009 г.;

3. Международни стандарти на върховните одитни институции;

4. Стандарти за професионални практики по вътрешен одит;

5. Закон за счетоводството;

6. Закон за независимия финансов одит

7. Закон за Сметната палата;

8. Закон за вътрешния одит в публичния сектор;

9. Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор;

10. Търговски закон;

11. The Institute of Internal Auditors, http://www.theiia.org/.

12. Институт на вътрешните одитори в България, http://www.iiabg.org/.

13. Стандарти за вътрешен одит в публичния сектор, http://iso mf.minfin.bg/FukvoPublic/docList.aspx.

14. Указания за осъществяване на предварителен контрол, http://iso-mf.minfin.bg/FukvoPublic/docList.aspx.

15. Указания за осъществяване на управленската отговорност в организациите от публичния сектор, http://iso-mf.minfin.bg/FukvoPublic/docList.aspx.

16. Етичен кодекс на вътрешните одитори, http://iso-mf.minfin.bg/FukvoPublic/docList.aspx.

17. Насоки за разработване на статут на звената за вътрешен одит в публичния сектор, http://iso-mf.minfin.bg/FukvoPublic/docList.aspx.

Средства за оценяване:

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 100%

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА КРАЙНАТА ОЦЕНКА: Предвидени са две форми на текущо (финално) оценяване - самостоятелна работа в две части: практически казус и изготвяне на одитни документи.