PSYB407 Структура на психоаналитичния корпус (изследване, терапия, теоретичен модел)

Анотация:

Психология

Преподавател(и):

преп. Красимир Таушанов  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: