PSYB719 Психология на труда

Анотация:

Предложеният курс има за цел да запознае студентите със съвременните концепции и подходи в сферата на психологията на труда. Обучението е насочено към придобиване на задълбочени теоретични знания и умения относно ключовите теории и актуалните емпирични изследвания в съответната област. Дисциплината представя въпросите, свързани с поведението на индивидите в труда и тяхната ефективност, ценностните ориентации и нагласи към труда, мотивацията за труд, степента на удовлетвореност от работата, физическите и социално-психологически условия на работното място, професионалния стрес и управлението му и т.н. Структурата на отделните тематични направления цели задълбочаване на познанията за разнообразните аспекти на трудовото поведението.

прочети още
Психология

Преподавател(и):

гл. ас. Соня Драгова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• След приключване на курса от студентите се очаква да имат задълбочени теоретични знания по основните тематични направления, свързани с трудовото поведение.

2) могат:

• да се справят успешно с прилагането на придобитите теоретични познания в социалната и трудова практика;

• да провеждат психологични изследвания на работното място.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат базисни познания и/или умения в:

" Сферата на социалната психология, на психологията на личността, на психологията на развитието на възрастните.

" Да са запознати с методологията на психологическите изследвания.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Цели и същност на психологията на труда. История на развитието на психологията на труда – възникване, етапи и направления. Проблеми пред психологията на труда.

2. Съвременни перспективи в развитието на психологията на труда. Основни сфери на приложение. Методи в психологията на труда.

3. Проектиране на труда и анализ на работата – процедури и техники. Характеристики на работата. Създаване на длъжностна характеристика.

4. Теоретични подходи за ценностите и нагласите към труда. Методи за изследване на ценностите и нагласите към труда.

5. Мотивация за труд. Теоретични подходи. Съдържателни концепции за мотивацията за труд.

6. Процесни теории за мотивацията. Методи за изследване. Системи за мотивиране на работещите.

7. Практическо занятие: решаване на казус, свързан с мотивацията на персонала.

8. Личната инициативност на работното място.

9. Удовлетвореност от труда. Същност и дефиниции. Методи за изследване.

10. Работоспособност и умора. Фази и динамика на работоспособността и умората.

11. Качество на работното място: Физически условия на труд и тяхното въздействие върху работещите.

12. Психологични и социални условия на труд и влиянието им върху работещите: фрустрация, монотонност и отегчение.

13. Стрес. Теоретични подходи за стреса – физиологичен и психологически стрес. Източници на стрес. Професионален стрес – теории и модели.

14. Последствия от стреса – бърнаут. Стратегии за справяне със стреса. Управление на стреса.

15. Ефективност на труда.

Литература по темите:

Андреева, Л. (1998). Социално познание и междуличностно взаимодействие. С.

Армстронг, М. (1993). Преуспяващият мениджър. Делфин прес, Б.

Василева, Л. (2002). Ценности в труда при мениджъри от някои източноевропейски страни. Сборник “Психологията на прага на третото хилядолетие”, Благоевград, 2002. (Емпирично изследване за ценностите)

Величков, А. (1989). Личност и вътрешна мотивация. С., БАН.

Гостик, Е., Елтън, Ч. (2012). Принцип на моркова. Издателство „Класика и стил”.

Иванова, А. (2000). Какъв труд е нужен на човека? Психологически проблеми на съдържанието на труда. Академично издателство “проф. М. Дринов”. София.

Илиев, Й. (1993) Мотивация на персонала. С.

Илиева, С. (2009). Ценности и трудова мотивация. Университетско издателство „Св.Климент Охридски”

Илиева, С. (1998). Привързаност към организацията. Албатрос.София,

Илиева, С. (1998). Организационно развитие. Университетско издателство “Св. Кл. Охридски”. С.

Карабельова, С. (2000). Христоматия по управление на човешките ресурси. Лик. С.

Карабельова, С. (1997). Анализ на ценностите за труд в организацията. Годишник на Софийския университет,кн. Психология, Том. 90. София, 27 с.

Карабельова, С. (1998). Ценности за труд при прехода към пазарна икономика Българско списание по психология, кн. 2.

Карабельова, С. (1999). Динамика на нагласите и ценностите за труд Годишник на Софийския университет, кн. Психология, Т. 92. София, 30 с.

Радославова, М. (2001). Удовлетвореност от труда: Психологични механизми на възникване и функциониране. София.

Русинова, В. (1980). Психологични фактори за ефективността на труда. С., Изд. БАН.

Русинова, В., Василева, Л., Жильова, С. (1998). Професионален стрес при полицаи и лекари – междукултурно сравнение. Психологични изследвания, кн. 1-2, стр.39-46.

Русинова, В., Василева, Л., Жильова, С., Андреев, Б. (1999). Междукултурно сравнение на професионален стрес и ценности в труда при мениджъри. Психологични изследвания, кн. 1-2, стр.77-89.

Психосоциални проблеми на трудовата заетост. (1995). Съставители и редактори В.Русинова и Робърт Руу. София., Изд. БАН. (Емпирични изследвания за безработицата)

Питърс, Т., Уотърман Р. (1988) Към съвършенство във фирменото управление. Наука и изкуство.

Фърнам, Е. (2012). Индивидуалните различия на работното място: Изследване и обясняване. Изток-Запад

Христова, Т. (1996). Мениджмънт на човешките ресурси. Princeps.

Шопов, Д., Атанасова, М. (1995). Управление на персонала. София.

Cole, G., A. (1996) Management: Theory and Practice. London.

Cole, G., A. (1998) Organizational Behavior. London.

Cooper, C., Locke, E. (2000) Industrial and Organizational Psychology. Linking Theory and Practice. Blackwell Publishing Inc.

DuBrin, A. (1999) Applying Psychology. Individual Organizational Effectiveness. (5th ed).

DuBrin, A. (1997). Essentials of management (Fourth edition). South-Western College publishing.

Ivancevich, J. M., Matteson, M. T. (1990) Organizational Behavior and Management. Homewood, Boston.

Kreitner, R. & Kinicki, A. (1989). Organizational behavior. Houghton Mifflin Company, Boston.

Muchinsky, P. (1997).Psychology applied to work: an introduction to industrial and organizational psychology. Brooks/ Cole Publishing company (fifth edition).

Moorhead, G. & Griffin, R. (1989). Organizational Behavior, Houghton Mifflin Company, Boston

Newsrom, J., W. K. Davis. (1989) Organizational Behavior. Human Behavior at Work. McGraw Hill.

Riggio, R. (1999) Introduction to Industrial and Organizational Psychology. (3rd ed) Prentice Hall.

Robbins, S. (1990) Organizational Behavior: Concepts, Controversies, and Applications. Prentice-Hall.

Средства за оценяване:

Текущ контрол:

тест 1

тест 2

казус

участие в практическите занимания

Семестриален изпит:

тест

казус