PSYB507 Психология на себепознанието

Анотация:

Запознава с историята и съвременното състояние на проблема за себепознанието, като акцентът е върху експерименталната психология.

прочети още
Психология

Преподавател(и):

доц. Маргарита Дилова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще получат детайлни съвременни знания относно себепознанието. Ще могат да проведат самостоятелно изследване в тази област и да прилагат получените знания за разбиране на психологически проблеми от реалния живот.
Предварителни изисквания:
Основни познания по психология на личността,социална психология и методология на експерименталното изследване.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Развитие на проблема за себепознанието в психологията.

2. Съдържание и структура на себепознанието.

3. Себеоценката.

4. Процесът на себепознание.

5. Ролята на другите в себепознанието.

6. Тенденциозност на себепознанието.

7. Истинност на себепознанието.

8. тест

9. Себепознание и поведение.

10. Себепознание и междуличностни отношения.

11. Функции на себеоценката.

12. Себеоценка и жизнена адаптация.

13. Културна специфика на себепознанието.

14. тест

15. Разглеждане на резултатите от теста. Обобщение: съвременни насоки в изследването на себепознанието.

Литература по темите:

Дилова, М. Експериментална психология на себепознанието. НБУ, 2009.

Допълнителна литература в библиографията към книгата и към лекциите.

Средства за оценяване:

тест - 50%

анализ на експерименти - 50%