PSYB504 Мислене, разсъждение и решаване на проблеми

Анотация:

" Да представи разнообразни школи и подходи към изследване на човешкото мислене

" Да представи и разисква експериментални парадигми и факти относно човешкото мислене

" Да развие у студентите умения за критично анализиране на теории и експериментални постановки за човешкото мислене

" Да създаде у студентите представа за връзките между различните идеи, подходи и теории за човешкото мислене и за тяхното историческо развитие

прочети още
Психология

Преподавател(и):

доц. Пенка Христова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Занятие 1: Въведение - провеждане на експеримент в клас, обсъждане на студентските интуитивни представи за човешкото мислене, основни понятия, класификация на проблемите.

Разсъждения

Занятие 2: Дедуктивни разсъждения - категориални, линейни, условни разсъждения, причини за допускане на логически грешки, статут на логиката като психологическа теория, атмосферен ефект, множествени подхори, ментални модели, задачата за селекция от четири карти, теория за прагматичните схеми

Занятие 3: Индуктивни разсъждения - генериране и проверка на хипотези, формиране на понятия, изследвания в симулирани и реални среди, непрекъсната и дискретна теории

Занятие 4: Разсъждения по аналогия - експерименти свързани с намиране на база за аналогия, подходящо съответствие и оценка на аналогиите, теория за структурното съответствие, подпроцеси на разсъжденията по аналогия

Занятие 5: Разсъждения, използващи диаграми - вътрешно присъщи свойства на диаграмните представяния; хипотези относно ролята на диаграмите в мисленето; Съставни операции за представността, теории за представността

Решаване на проблеми

Занятие 6: Решаването на задачи като обучение с подкрепа и наказание - асоционизъм, бихевиоризъм, конекционистки модели

Занятие 7: Решаване на задачи като възприятие - Гещалтпсихологията - представяне на проблема, организация и реструктуриране, продуктивно и репродуктивно мислене, паралелно ограничаване на множество ограничения, подход на Хофстадтер

Занятие 8: Решаването на задачи като търсене в пространство на състоянията - начално и целево състояние, оператори, евристики на търсенето - изкачване на хълма (градиентен метод), разсъждения в обратна посока (декомпозиция на целите), анализ на целите и средствата, модели основани на правила

Занятие 9: Решаването на задачи като употреба на специфично за предметната област знание - схеми и схемен подход, експерименти на Бартлет, експерименти за памет и решаване на проблеми

Динамични аспекти на мисленето

Занятие 10: Развитие на базовите способности за мислене -мисленето като повлияно от когнитивното развитие, специфично за областта или общо развитие, непрекъснато или стадийно, вроденост или придобитост, Пиаже, Брунер, Кайл, Госуами, Теория за теориите.

Занятие 11: Развитие на експертизата - мисленето като повлияно от опита и обучението, случаите на шах, физика, математика, разлика между начинаещи и експерти, компетентност-вещина-експертиза.

Занятие 12: Развите на уменията за творческо мислене - дивергентно и конвергентно мислене, измерване на способностите за дивергентно мислене, критично мислене, мисленето като умение, което може да се научи - програми за обучение на креативно мислене, стимулиране на креативността - брейнсторминг, списък свойства, синектика, латерално мислене, Де Боно и други.

Занятие 13: Мисленето в контекст - контекстни ефекти и ефекти на предварителна нагласа, функционална неподвижност, ефекти на установката, мисленето като базирано върху социаен контекст, антропологични изследвания, ролята на артефактите и външните представянея в мисленето, ситуативен подход

Практически занятия

Занятие 14 и 15: Представяне и защита на курсовите проекти на студентите - експерименти в областта на човешкото мислене.

Литература по темите:

Mayer, R. (1992). Thinking, Problem Solving, Cognition. NY: Freeman & Company

Osherson, D. Smith, E. (1990) Thinking: An Invitation to Cognitive Science, Cambridge, MA: MIT Press

Gilhooly, K. (1988). Thinking: Directed, Undirected, Creative. London: Academic Press

Holyoak, K. & Morrison, R. (2005). Cambridge Handbook of Thinking and Reasoning. Cambridge: Cambridge University Press

Средства за оценяване:

1. Представяне ня стятия

2. Дизайн на експеримент върху решаване на проблеми

3. Тест с множествен избор и открити въпроси