BAFB533D Самостоятелна работа: Счетоводство

Анотация:

Курсът "Самостоятелна работа: Счетоводство" осигурява практическото прилагане на знанията за текущото счетоводно отчитане и за изготвянето на счетоводния баланс на отчетнообособените структури. Неговата цел е за подготви студентите за извършването на счетоводна работа в близки до реалните условия. Той има практическа ориентация. Помага на студентите да работят с основните понятия, принципи, методи и способи, използвани в счетоводството, като им осигурява базата от знания за понятийния апарат, методиката, методологията и организацията на счетоводството, необходима за успешното организиране и осъществяване на счетоводството в предприятията. В него се поставят четири задачи:

" да запознае с предмета, методиката, методологията и организацията на счетоводството в предприятията;

" да затвърди знанията за счетоводното отчитане на стопанските операции и процеси, възникващи в нефинансовите предприятия;

" да осигури базови знания за изготвяне на финансови отчети (счетоводния баланс);

" да създаде умения за успешното прилагане на придобитите знания в практиката.

При представянето на тематичните единици се използват традиционни и съвременни подходи, приложими в областта на счетоводството, с което се цели създаването на широкообхватна и задълбочена подготовка на студентите в областта на счетоводството.

Съдържанието на курса се актуализира текущо, съобразно промените в нормативната уредба и постиженията в теорията и практиката на счетоводството.

прочети още
Счетоводство и одит ДО

Преподавател(и):

доц. Диана Петрова  д-р
доц. Станислава Георгиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

" основните понятия, принципи, изисквания към счетоводството;

" характеристиката и особеностите на предмета и на методологията на счетоводството;

" правилата, на които е подчинена организацията на счетоводството в конкретното предприятие;

" възможностите за създаване на счетоводна информация за дейността на предприятията и за представянето й във финансовия отчет.

2) могат:

" да разграничават счетоводната отчетност от другите клонове на стопанската отчетност;

" да характеризират и класифицират имуществото на предприятието;

" да определят типовете стопански операции и процеси и влиянието им върху стойностния размер на имуществото на предприятието;

" да характеризират и използват елементите на методологията на счетоводството - оценяване, документиране, инвентаризиране, калкулиране и сводка.

" да съставят счетоводни статии за извършвани стопански операции в дейността на предприятието.

" да откриват, завеждат и приключват синтетични и аналитични счетоводни сметки.

" да изготвят регистри за хронологично счетоводно отчитане, оборотни ведомости, начален и краен счетоводен баланс.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

В курса "Самостоятелна работа: Счетоводство" е предвидено самостоятелното решаване на задача, включваща операции и процеси от текущото счетоводно отчитане и изготвянето на счетоводния баланс на нефинансовите предприятия. Тя се актуализира ежегодно и се представя на студентите преди началото на семестъра. Включва две отделни части:

Критерии за оценка на самостоятелната работа в двете й части

1 Последователност при представяне на решението 10 %

2 Пълнота на решението 20 %

3 Вярност на решението 60 %

4 Стил и оформление на работата 10 %

ОБЩО 100 %

Литература по темите:

1. Закон за счетоводството. В: http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135213569

2. Национални стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия. - 2007. София, Труд и право, 2008.

3. Душанов, Ив., Обща теория на счетоводството. София, Ромина, 2008.

4. Башева Сн. и колектив, Основи на счетоводството. София, УИ "Стопанство", 2007.

5. Динев, М., Обща теория на счетоводството. София, Тракия-М, 2000.

6. Трифонов, Тр., Обща теория на счетоводството. София, Тракия-М, 1999.

7. Петров, Л. Основи на счетоводството. София, Мартилен, 2002.

8. Димитров, М, Р. Симеонова. Теория на счетоводството. В. Търново, Фабер, 2010.

9. Божков, В., Е. Аверкович. Счетоводство -избрани лекции (I част: Обща теория на счетоводството). В.Търново, Фабер, 2010.

Средства за оценяване:

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 100%