BAEB579D Самостоятелна работа: Финанси на предприятието I част

Анотация:

Курсът подкрепя присъствения курса по Корпоративни финанси. Той цели изграждането на умения за писане на научна разработка по тази тематика, които включват: поставяне на конкретен научен проблем, структуриране на научно изложение, оформяне на научна разработка, както и задълбочаване на знанията по даден проблем.

прочети още
Счетоводство и одит ДО

Преподавател(и):

гл. ас. Емил Калчев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- повече по конкретен проблем от областта на финансите на предприятието;

- по-добре да боравят с методите от тази научна област;

- съдържанието на по-широк кръг специализирана литература;

2) могат:

- да поставят конкретен научен проблем;

- да структурират научна разработка;

- да оформят научно изследване.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

- по финанси на предприятието.Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

За анализ се избира конкретен проблем от тематиката на корпоративните финанси. Добре е разработката да има теоретична и емпирична част.

Литература по темите:

По избор на студента

Средства за оценяване:

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 100%

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА КРАЙНАТА ОЦЕНКА:

Разработката да е в обем 12 стандартни страници, да започва с анотация и съдържание, да има структурирано в точки и подточки изложение и да завършва с изводи. В нея трябва да има цитати по правилата за цитиране и списък с използваната литература. Добре е тя да е по конкретен проблем от областта на финансите на предприятието.