BAEB578D Корпоративни финанси

Анотация:

Курсът обхваща основните принципи, концепции и терминология на дисциплината корпоративни финанси. Специално внимание се обръща на: показателите за анализ на стратегическите и оперативните финансови решения и финансовото състояние на малката фирма посредством набор от показатели и коефициенти.

Целта е:

Изграждане на комплексни знания за основните финансови решения, които мениджърите на малката фирма трябва да вземат;

Разширяване и затвърдяване на знанията и уменията, придобити в курсовете по Счетоводство и Право, чрез тяхното проектиране в сферата на финасовото управление на фирмата;

Създаване на умения и нагласи за идентификация и анализ на определящите фактори в управлението финансите на фирмата.

прочети още
Счетоводство и одит ДО

Преподавател(и):

проф. Маргарита Александрова-Борисова  д-р
гл. ас. Емил Калчев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1)знаят:

да отчитат ефективността и риска при инвестиционните решения;

да боравят с методите на капиталовото бюджетиране;

методите и формите за финансиране;

факторите, определящи разпределението на печалбата във фирмата;

моделите за определяне на оборотния капитал на дружеството.

2)могат:

да прилагат придобитите теоретични знания;

да вземат инвестиционни и финансови решения;

да анализират факторите, влияещи върху политиката за разпределяне на печалбата;

да мобилизират финансов ресурс от алтернативни и традиционни източници при оптимизиране на неговата цена


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Счетоводство

ПравоФорми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Първа консултация, теоретичен обзор на курса - 4 ч.

1.Стойност на парите във времето

2.Цена на дълготрайните активи

3.Отчитане на риска при инвестиционните решения

4.Капиталово бюджетиране

5.Анализ на чувствителността и симулационни модели

6.Дългосрочно финансиране на фирмата

7.Специфични източници на финансиране

8.Капиталова структура на фирмата

9.Дивидентна политика на фирмата.

10.Управление на оборотния капитал

11.Анализ на финансовото състояние

Втора консултация, обсъждане на зададените проекти и/или курсова работа - 4 ч.

Студентите разработват курсов проект тип решаване на казус, който включва материал от тематичния план.

Готовите проекти се предават във формат "doc." в активиран прозорец на домашната страница на курса в електронната система MOODLE.

Литература по темите:

Основен учебник:

1.Петров, Г. и колектив: Корпоративни финанси, София: "Тракия - М", 2006 г.

2.Brealey, R./ Myers, S.: Principles of Corporate Finance, New York, 1996.

Основно помагало:

3.Александрова, М. и колектив, "Финанси - теория и практика. Учебно пособие за самоподготовка", Стопанство, С. 2000 г., с. 199-359.

Допълнителна литература:

4.Орешарски, П.: Финансов анализ и управление на инвестициите, С., 1997.

5.Brigham, E.F.: Financial Management - Theory and Practice, The Dryden Press, 1994.