CASM425 Шрифтът в графичния дизайн

Анотация:

Въведение в историята на шрифта, калиграфията и типографията.

Придобиване на основни познания по основни поропрции и взаимоотношения на отделните съставни елементи на шрифтовия знак, на отношенията между отделните знаци както графично, така и в план обща композиция.

Придобиване на базисни умения за проектиране на рационален шрифт от гротесков тип.

Усвояване на принципите на приложение на шрифта в графичния дизайн и значимостта на неговата роля.

прочети още
Графично и пространствено проектиране

Преподавател(и):

гл. ас. Захарина Петрова-Проданова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

история и развитие на шрифта, калиграфията и типографията

история и развитие на славянските шрифтове - глаголица

основни принципи на проектиране на рационален шрифт – главни, редовни, цифри и допълнителна гарнитура

2) могат:

да проектират рационален шрифт от гротесков тип – главни, редовни, цифри и допълнителна гарнитура

професионално да кирилизират шрифтове на база латиница

да прилагат получените знания в областта на графичния дизайн
Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Обща история на писмото и шрифта.

Капиталис монументалис – съвършенство на главните букви.

Обща история на типографията.

Историческо развитие на славянските шрифтове – глаголица.

Теория на калиграфията.

Видове калиграфия – европейска, азиатска, арабска.

Запознаване с принципите на построяване на гротеска и конструиране на главни букви от шрифта.

Междубуквено и междуредово разстояние, разрядка.

Създаване на класическа и свободна композиция на базата на готеска.

Проектиране на приложна задача с гротеск – принципи, композиция.

Основни принципи на блока, конструиране на главни, редовни и цифри.

Проектиране на приложна задача с блок – принципи, композиция.

История на пишещите материали и повърхности.

Практически занятия по калиграфия – методи и основни принципи.

Видове дигитални шрифтове – характеристики и употреба.

Литература по темите:

---

Средства за оценяване:

конферанс