MBAM922 Пазарни структури и анализи

Анотация:

Курсът е предназначен за студентите в магистърска програма „Маркетинг мениджмънт“ на департамент „Икономика”. Включва теми, запознаващи студентите в детайли с функционирането на пазара/отрасъла, поведението на фирмите и оценка на ефективността им. Курсът е структуриран така, че поетапно се засягат следните въпроси: 1) Структура на пазара/отрасъла; 2) Стратегическо поведение на фирмата предвид пазарната среда, в която оперира; 3) Ефекти от фирменото поведение и оценка ефективността на отрасъла. Анализира се възможността поведението на фирмите или държавната намеса и политика на несъвършените пазари да променят отрасловата структура.

Целите на курса са следните:

• Да представи съвременното развитие на теорията;

• Да представи дефектите на пазара и динамиката на несъвършената конкуренция;

• Да обясни детерминантите на пазарната структура и "правилата на играта";

• Да разкрие закономерностите на ценообразуването в голямата фирма;

• Да представи механизмите на обществените корективи на неефективната пазарна структура.

прочети още
Маркетинг мениджмънт

Преподавател(и):

гл. ас. Елена Спасова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Класическите и съвременните концепции за индустриалната организация

• Микроикономическите измерения и макроикономическите последствия от несъвършената конкуренция

• Подходите и инструментите за анализ на ефективността на пазарите

2) могат:

• да извършват анализ и оценка на конкурентността на пазара и да аргументират собствените си оценки и разбирания за фирменото поведение и стратегия на даден пазар.

• да трансформират теоретичните знания в практически умения за анализ и изработване на собствена позиция относно ефективността на пазарите и ролята на държавата в икономиката.


Предварителни изисквания:
Студентите трябва да имат знания и/или умения по принципи на микроикономиката.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Въведение в индустриалната организация. Необходимост, функции и задачи на теорията на индустриалната организация. Производствена ефективност и Х-неефективност. Технологичен прогрес. Базов модел „структура-поведение-резултативност“. Държавна намеса в икономиката.

2. Микроикономическа основа на индустриалната организация. Пазарна структура и равнище на конкурентност. Видове пазарни структури. Определяне на конкуренцията на даден пазар. Концепция за работеща конкуренция.

3. Теории за фирмата и фирменото поведение. Модели на фирменото поведение. Граници и структура на фирмата. Граници на фирмата – маржинално правило. Модел „принципал-агент“. Структура на фирмата. Организация на фирмената дейност и приемане на решения.

4. Концентрация в отрасъла и пазарна мощ. Причини за концентрация в отрасъла. Измерване на концентрация в отрасъла. Пазарната власт на купувача. Роля и концентрация на купувачите. Източници и измерители на пазарната сила. Икономия от мащаба на производството. Вътрешни икономии от мащаба на производството – технологични и парични икономии от мащаба. Икономии от обучението и сферата на производството. Сливания и поглъщания като стратегия за получаване на пазарно влияние. Мотиви за сливания и поглъщания. Видове сливания.

5. Олигополни пазарни структури и стратегии за действие в условия на пазарен олигопол. Особености на олигополните пазарни структури. Модели на олигополни структури при несъгласувани и съгласувани действия. Фирмено поведение при олигопол и теория на игрите.

6. Ценообразуване на несъвършените пазари. Ценова политика. Практики при ценообразуването на несъвършени пазари. Ценообразуване при: продукти с взаимосвързано търсене; въвеждане на нови продукти; взаимосвързани продукти. Трансферни цени при съвършена и несъвършена конкуренция. Методи за ценообразуване. Хищническо ценообразуване и дъмпинг.

7. Диференциация на продукта и реклама. Определение, показатели и условия за диференциация. Хоризонтална и вертикална диференциация на продукта. Реклама и рекламни цели. Рекламна интензивност.

8. Иновационна политика – източници и причини. Защита на интелектуалната собственост. Микро- и макроефекти от иновациите. Инвестиции в научно-развойна дейност. Роля на държавата за насърчаването на иновации.

9. Държавна намеса на несъвършените пазари. Антитръстова политика и държавна регулация – необходимост и оценка.

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

• Ракарова С. , Еленкова А ., Индустриална икономика, НБУ,2012.

• Танова П. Пазарни структури ,Университетско издание “Стопанство”, 2008.

• Ракарова С. Микроикономикс І и ІІ част С.:Университетско издателство”Стопанство”, 1996 и 1998.

• Hyman, David N. Modern microeconomics : anlysis and applications.

• Stead R.,P.Curwen and K.Lawer. Industrial economics. Theory, Applications and Policy. McGraw-Hill, 1997.

• Williamson, Oliver E. Industrial organization, 1996

• Church J. and R.Ware. Industrial Organization. Astrategic Approach. McGraw-Hill, 2000.

• Greer D.F. Industrial Organization and Public Policy. Third Edition.Macmillan, 1992

Средства за оценяване:

50% тест

50% казус.