VIPM336 Инсталация и пърформанс в сценичния дизайн

Анотация:

• Изследване на възможностите които предоставят съвременни худжествени практики и жанрове като инсталацията и пърформанса, касаещи организиране на художествено и сценично пространство, формообразуване, структура; сюжетно развитие и импровизация и смислово акцентиране в различни среди.

• Придобиване на систематизирани познания в материята и способност за боравене с различни изразни форми и техники в изграждане и психологическо въздействие на пространство, среда и форма.

• Представяне и запознаване с конкретни художествени проблеми и изразни средства в съвременните жанрови форми на пърформанса и инсталацията и възможностите за обогатяване на полето на действие, наречено сцена.

• Изледване на взаимовръзките между съвременните театрални форми и сценичен дизайн със съвременното визуално изкуство. Идея - концепт; материя – действие; време -място и възможни приложения на сцена.

• Запознаване с принципи на анализ и концептуализиране на пространство и импровизационно действие.

• Създаване на практически умения за при организиране с подходящи средства за вариативна разработка на разнообразни импровизационни решения при индивидуалната творческа дейност.

• Развиване на гъвкаво творческо мислене на студента, чрез прилагане на разнообразните възможности на комбинацията инсталация-пърформанс-обект при решаване на индивидуални творчески задачи.

• Оформяне на самостоятелно творческо мислене на базата на наученото в курса.

• Отношение към процесите и разбирането за взаимовръзките между класическото изкуство, съвременното развитие на визуалните изкуства , сценичния дизайн, театъра, и жизнената среда днес.

прочети още
Сценичен дизайн и медии

Преподавател(и):

доц. Венцислав Занков  д-р
 Йово Панчев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

o Основни принципи, идеи и автори, заложени в появата и развитието на жанровете «инсталация» и «пърформанс»

o Възможностите за прилагане на езика на съвременното изобразително изкуство в сценичния дизайн

o Основни принципи в метода „контрол-грешка-импровизация”

o Основни принципи на изкуството на живото действие

o Основни течения и стилове във визуалните изкуства, касаещи пърформанса, обекта, инсталацията

2) могат:

o Да анализират структурно сценично и несценично пространство.

o Да анализират смисловите полета в сценично и несценично просранство

o Да изграждат концептуални платформи за сценично и неценично поведение, действие и въздействие

o Да боравят с различни медии, технически средства и изкази в реализирането на творческа идея и задача, касаеща организиране пространство и поле на действие


Предварителни изисквания:
Обща култура във визуалните изкуства и съвременния театър.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Изкуството на живото действие - въведение - възникване, история хронология

2. Представители , стилове и развитие на изкуството на живото действие като част от визуалните изкуства.

3. Пърформансът като отказ от репрезентативност в изкуството

4. Изкуството на кризата

5. Обектът в изкуството и изкуството като обект

6. Дадаистичните жестове за антиизкуство

7. Реди-мейд и съвременно изкуство

8. Марсел Дюшан

9. Концептуално изкуство и неоконцептуализъм

10. Бедно изкуство /arte povera/ - материята в чисто присъствие

11. Минимализъм – идеята в чисто присъствие

12. Пиеро Манцони и La merde d’artista

13. Идеята за инсталация - пространство, материя, материал, подчинени на тайната на смисъла. Пластичното отсъства.

14. Концепция за театър и театърът като концепция в съвременното /изобразително/ изкуство.

15. Сцената като място на отсъствие.

Литература по темите:

Ангелов, Ангел. ”Конкретни утопии. Проектите на Кристо”, С. 1997

Ангелов, Валентин. “Авангардното изкуство на Запад днес”, С. 1973

Ангелов, Валентин. “Изкуство & Естетика. Кризата в естетиката и

предизвикателствата на авангардното изкуство”, С. 2005

Ангелова, Катя. “Ефимерно изкуство”, сп.”Изкуство/Art in Bulgaria”,

бр.84-86/2001

”Виенски акционизъм. От живописта до действието – от колекцията

на MUMOK”, каталог, (текст Еделберт Кьоб), С. 2009

Ганева, Валентина. “Тоталното произведение на изкуството”, С. 2006

Голдбърг, Роуз Лий. “Пърформанс арт – изкуство на живото

изпълнение. От футуризма до наши дни”, превод Никола Георгиев, сп.

“Изкуство” бр. 9/1988

Делчев, Красимир. “Философия, художественост и скандал в

модерното изобразително изкуство.”, С. 2006

Занков, Венцислав. “Метаморфозите на не-мястото”, С. 2001

“Art & Design”, vol.9, No 9/10, September-October 1994. “Performance art

into 90s” (special issue on performance)

Art, lies and videotape: exposing performance, Tate, 2003, catalogue

Art in Theory 1900-2000 edited by Charles Harrison & Paul Wood,

Blackwell Publishing, 2004

Arte Povera, edited by Carolyn Cristov-Bakardgiev, Phandon, 1999

Goldberg, RoseLee. “Performance Art from Futurism to present”, Times and

Hudson - second edition (1988) & third edition (2001)

Goldberg, RoseLee. “Life Art since the 60s”, Times and Hudson, 1998

Goldberg, RoseLee. “Performa. New visual art performance”, New York,

2007

The concise OXFORD dictionary of Art terms, 2001

Средства за оценяване:

проект

домашна работа