VIPM335 Мултимедийни ефекти и осветление в сценичния дизайн

Анотация:

Изграждане на разбиране за мултимедията като възможност за изказ и многообразие на начините на внушение на ссцена и в несценични/алгернативни/ пространства

• Придобиване на познания в материята и способност за разбиране и комплексно боравене и съчетаване на различни изразни средства и форми техники при създаване на мултимедиен продукт в контекста на театралното действие

• Представяне и запознаване с конкретни художествени, концептуални и технологични проблеми, анализ на мултимедийни проекти и композиционни решения, касаещи мултимедийния наратив.

• Запознаване с важни положения при анализ на мултимедийни структури, прилагани на съвременната театрална сцена

• Създаване на елементарни практически умения на базата на достъпни програмни продукти

• Създаване на практически умения за изграждане и структуриране на интерактивно мултимедийно пространството

• Развиване на творческо мислене на студента, чрез прилагане на различни техники и платформи.

• Оформяне на самостоятелно творческо мислене на базата на наученото в курса.

• Отношение към съвременните процеси в изкуството и театъра и мясото на новите медии днес .

прочети още
Сценичен дизайн и медии

Преподавател(и):

доц. Венцислав Занков  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1. Знаят :

o Основните изразни средства при създаване на мултимедиен продукт за сцена

o Основни принципи на изграждане на мултимедиен продукт

o Основни принципи в създаването и интерпретирането на мултимедийното съдържание спрямо драматургичното и сценично поведение

o

2. Могат:

o Да анализират структурно мултимедийно и сценично пространство.

o Да изграждат елементарни форми на мултимедийно пространство на сцена

o Да боравят с различни медии и изкази в реализирането на творческа идея и задача.
Предварителни изисквания:
визуална култура

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Мултимедията – същност и проблеми. Въведение в мултимедията и съвременната сценография

2. Медийно изкуство - исторически преглед, анализ, класификации, представители. Медия и послание – посланието е медията „the media is the message” - медийни теории – кратко въведение

3. Светлината в модерно, пост-модерно и съвременно разбиране за взаимодействето изкуство - медии. Концепция, съдържание и форма

4. Нови медии, комуникация и театър- исторически преглед и анализ

5. Време и структура – едновременност и последователност

6. Елементи в мултимедията. Интерфейс – същност, смисъл и значение

7. Значението на звуковата среда върху зрителните възприятия и влиянието върху разбирането и смисъла на картината

8. Светлинно изграждане на пространство и контрол върху него.

9. Тялото като възможно място за мултимедийна среща -

10. Сцена, мултимедия, светлина

11. Текст и мултимедия

12. Видео и възможности за виждане

13. Съвременно видеоизкуство . Вътрешното око и видеоизкуството на Бил Виола и неговите видео-нтерпретации на живописни произведения от епохата на Ренесанса

14. Микросъбитията в произведенията на Бил Виола и Дъглас Гордън

15. Пърформансите, филмите и инсталациите на Матю Барни

16. Видеоинсталация - видове, анализ на примери и употреби

17. Интерактивност - степени на интерактивност. Интерактивни мултимедийни инсталации - представители и анализ. Линейна и нелинейна мултимедия .

18. Текст и интерактивност. Текст и време – времеви и структурен анализ на разказ на Х. Л. Борхес

19. Рихард Вагнер и идеята за Gesamtkunstwerk /тоталното изкуство/ Сценографията в опера - силата на мултимедията актуален анализ, примери ; представители

20. Реално и виртуално - срещи и разминавания.Интернет като динамична тетрална мултимедийна система

21. Динамично и интерактивно съчетаване на видео, звук , текст и статично изображение като единно смислово пространство в интернет

Литература по темите:

1. McLuhan, Marshall (1964) Understanding Media: The Extensions of Man, Toronto, McGraw Hill

2. Manovich, Lev (2001) 'The Language of New Media' MIT Press, Cambridge and London

3. Castells, Manuel, (1996) Rise of the Network Society, The Information Age: Economy, Society and Culture volume 1, Massachusetts, Blackwell Publishing

4. Жан Бодриар, “Предшествието на симулакрума”, сп. ?І???????, 4/91 , 5/1 – 92.

5. Жан Бодрияр,Глобализацията като културен шок, ISBN 9789549567250

6. Paul Virilio Art as Far as the Eye Can See. Oxford: Berg, 2007.

7. Paul Virilio The Original Accident. Cambridge: Polity, 2007

8. Paul Virilio The Accident of Art. (with Sylvere Lotringer) New York: Semiotext(e), 2005.

9. Paul Virilio Negative Horizon: An Essay in Dromoscopy. London: Continuum, 2005.

10. Paul Virilio Art and Fear. London: Continuum, 2003. ( originally published in 2000 by Editions Galilee under the title La Procedure Silence, meaning "The Silence Trial". )

Средства за оценяване:

1. Писмено изложение.

2. Самостоятелно експериментално изследване

3. Събеседване