SCTM300 Човешкият фактор в киберсигурността

Анотация:

Курсът “Човешкият фактор в киберсигурността” включва в своето съдържание структурирано в теоретичен аспект и насочено към проблемите на практиката знание, даващо възможности за дефиниране и интерпретиране на свързани понятия, класификации, политики, процедури, методи и инструменти за анализ на ефективността на човешкия фактор при формиране и поддържане на състояние на киберсигурност.

Целта на курса е формиране в студентите на достатъчни по обем, систематизирани и устойчиви знания и умения с практическа насоченост към същността, съдържанието и особеностите на проблеми на киберсигурността, свързани с етиката, лидерството, социалното инженерство, кибертероризма и т.н.

Основните задачи на обучението се дефинират като:

• задълбочено изучаване на основни, общоприети и иновативни теоретични концепции, политики, стратегии, подходи и процедури, описващи ролята и мястото на човека в киберпространството и при изграждане на киберсигурност.

• усвояване до степен прилагане в практиката на приложни концепции, модели и методи за изследване на мястото и ролята на човешкия фактор в киберсигурността.

Методологията на обучението е съобразена с добрите практики и стандарти. Обучението в рамките на курса е изградено на базата на принципа за системно и последователно запознаване с учебния материал в цикъл от лекции и провеждане на дискусии за усвояване на практико-приложни аспекти на получените знания. След изучаване на лекционния материал обучаемите анализират и прилагат конкретни модели и методи за решаване на професионално ориентирани казуси, свързани с ролята на човешкия фактор в киберсигурността. Обучаемите решават два теста за текущо оценяване и разработват есе и реферат по теми и в съдържание, съгласувани с преподавателя и насочени към изследване на актуални въпроси (проблеми) на практиката, имащи отношение към тематиката на курса. Есетата и рефератите се изпращат на преподавателя в електронен вид и се защитават пред обучаемите от групата. Окончателната оценка по курса се формира на база на крайната текуща оценка или от оценките на писмен и устен изпит.

прочети още
Киберсигурност

Преподавател(и):

проф. Венелин Георгиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основни общоприети и иновативни теоретични концепции и специфични особености от теорията, изучаваща ролята на човешкия фактор в киберсигурността;

• основни практико-приложни концепции, модели и методи, приложими към изучаване и изследване на поведението на човека по отношение на киберсигурността.

2) могат:

• да установяват и да разбират комплексни взаимовръзки между специализирани термини, казуси и факти, описващи ролята и мястото на човека при изграждане и поддържане на киберсигурност;

• да използват правилно специфични понятия, подходи и методи в областта на тематиката на курса;

• да подготвят и осъществяват изследователски проекти по теми за ролята на човешкия фактор в киберсигурността;

• да предлагат и обосновават решения на практически проблеми в сферата на киберсигурността, свързани с мястото и ролята на човека.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• в областта на етиката, лидерството и т.н.;

• в областта на системата за сигурност с акцент върху киберсигурността;

• умения за прилагане на аналитични методи и модели за изследване на ролята, мястото и влиянието на човешкия фактор върху киберсигурносттаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Общо описание на мястото и ролите на човешкия фактор в киберсигурността

2 Киберсигурност и етика

3 Киберсигурност и лидерство

4 Същност и съдържание на социалното инженерство

5 Психологически принципи, използвани в социалното инженелство

6 Инструменти и средства на социалното инженерство

7 Място, роля и модели за поведение на хакерите в киберсигурността

8 Същност и сила на кибертероризма

9 Сценарии и методи за действие на кибертерористите

10 Перспективи в развитието на ролята и мястото на човешкия фактор в киберсигурността

Литература по темите:

1. Георгиев В. Човешкият фактор в киберсигурността. София, Авангард, 2014

2. Christopher Hadnagy. Social Engineering: The Art of Human Hacking. 2010

3. Andrew Colarik. Cyber Terrorism: Political and Economic Implications. 2012

Средства за оценяване:

ПРОЦЕНТНО УЧАСТИЕ НА ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА КРАЙНА ОЦЕНКА

ФОРМИ НА ОЦЕНЯВАНЕ ТЕКУЩ КОНТРОЛ КОМБИНИРАНО ОЦЕНЯВАНЕ ФИНАЛЕН ИЗПИТ

ТЕСТ 1 25% 25% 50%

ТЕСТ 2 25% 25%

УСТЕН ИЗПИТ 50%

РЕФЕРАТ 25% 25%

ЕСЕ 25% 25%

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА КРАЙНАТА ОЦЕНКА:

Формира се от две оценки получени от:

- тест: за проверка на степента на усвояване на учебния материал, измерена по скала на базата на верните отговори на въпросите от теста;

- устен изпит: по допълнители въпроси, за проверка на способностите на обучаемите да интерпретират получените знания и да ги прилагат в практиката.