SCTM252 Планиране на способности на базата на сценарии

Анотация:

Курсът “Планиране за способности на базата на сценарии” включва в своето съдържание структурирано в теоретичен аспект и насочено към проблемите на практиката знание, даващо възможности за дефиниране и интерпретиране на свързани понятия, класификации, политики, процедури, методи и инструменти за процесите на планиране в сигурността за изграждане на способности в отговор на заплахи, описани в сценарии.

Целта на курса е формиране в студентите на достатъчни по обем, систематизирани и устойчиви знания с практическа насоченост за същността, съдържанието и особеностите на процеса на планиране за способности на базата на сценарии.

Основните задачи пред обучението включват:

• изучаване на основни, общоприети теоретични концепции, политики, стратегии, подходи и процедури от теорията на планиране, основано на способности и базирано на контекстни и ситуационни сценарии.

• усвояване на приложни концепции, модели и методи за процеса на планиране за способности на базата на сценарии.

Методологията на курса съчетава добри практики в преподавателската работа. Обучението в рамките на курса е изградено на базата на принципа за системно и последователно запознаване с учебния материал в цикъл от лекции за усвояване на теоретичните и практико-приложни аспекти по темите, включени в съдържанието.

След изучаване на лекционния материал обучаемите анализират и прилагат конкретни модели и методи за решаване на професионално ориентирани казуси, свързани с планирането за способности чрез използване на комплект от планиращи сценарии.

Обучаемите решават два теста за текущо оценяване и разработват реферат и есе по теми и в съдържание, съгласувани с преподавателя и насочени към изследване на актуални въпроси (проблеми) на практиката, имащи отношение към тематиката на курса. Есетата и рефератите се представят в електронен вид и се защитават пред преподавателя. Курсът завършва с изпит в две части: писмен и устен.

прочети още
Киберсигурност

Преподавател(и):

проф. Венелин Георгиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• да дефинират същностните характеристики и специфичните особености способностите и сценариите като инструменти на планирането в сигурността;

• основните практически концепции и методи за процеса на планиране за способности на базата на сценарии.

2) могат:

• да генерират концептуални модели на процеса за планиране за способности на базата на сигурността;

• да прилагат на практика аналитични методи в интерес на планирането на способностите в сигурността чрез използване на сценарии.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• свързани с базовите теоретични концепции за планиране;

• за прилагане на метода на сценариите в процеса на планиране.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

№ на занятие Заглавие на темата, съдържание Форма на преподаване Брой часове

1 Въведение в планирането за способности на базата на сценарии лекция 3 ч

2 Технология за планиране за способности на базата на сценарии лекция 3 ч

3 Определяне на изискванията към планирането за способности лекция 3 ч

4 Генериране и анализиране на алтернативи при планиране за способности лекция 3 ч

5 Балансиране на цели, амбиции, цена и риск при планиране за способности лекция 3 ч

6 Метод на сценариите при планиране за способности лекция 3 ч

7 Контекстни и ситуационни сценарии при планиране за способности лекция 4 ч

8 Компютърни средства за подпомагане на планирането за способности на базата на сценарии лекция 4 ч

9 Планиране за способности за киберсигурност на базата на сценарии лекция 4 ч

Литература по темите:

1. Георгиев В. Планиране за способности на базата на сценарии. София, Авангард, 2013 г.

2. Методология и сценарии за отбранително планиране. София, ВИ, 2007 г.

3. Capability Based Planning for the Department of National Defence and the Canadian Forces. 2002

4. Guide to Capability-Based Planning TR-JSA-2-2004. 2004

5. Handbook on Long Term Defence Planning. RTO, 2003

Средства за оценяване:

ПРОЦЕНТНО УЧАСТИЕ НА ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА КРАЙНА ОЦЕНКА

ФОРМИ НА ОЦЕНЯВАНЕ ТЕКУЩ КОНТРОЛ КОМБИНИРАНО ОЦЕНЯВАНЕ ФИНАЛЕН ИЗПИТ

ТЕСТ 1 25% 25% 50%

ТЕСТ 2 25% 25%

УСТЕН ИЗПИТ 50%

ДИСКУСИЯ

РЕФЕРАТ 25% 25%

ЕСЕ 25% 25%

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА КРАЙНАТА ОЦЕНКА:

Формира се от две оценки получени от:

- тест – за проверка на степента на усвояване на учебния материал, измерена по скала на базата на верните отговори на въпросите от теста;

- устен изпит - по допълнители въпроси, с цел определяне на способностите на студентите да интерпретират получените знания и да ги прилагат в практиката.