ALHM301 Културни ресурси и местно развитие

Анотация:

Курсът цели запознаване с основни концепции и понятия, свързани с идеите за културите като ресурс в контекста на разбирането за развитие на базата на знанието и културите. В курса се представят основни теми отношенията природа и култура в исторически план, културните наследства и туризма, обвързването на наследствата и териториите и тяхното взаимно усилване като маркери, политическите конструкции на културните наследства и техните употреби. Акцентите са насочени към културните индустрии – сферата на аудиовизуалното, международните институции и тяхното функциониране в мрежа, международни документи и програми за развитие на културни ресурси по региони. Курсът се базира на примери от ЕС, Африка, Китай, Бразилия, които дават примери за местно развитие чрез разработване на културни ресурси. Семинарите се обвързват с конкретни български случаи, тяхното развитие и възможен потенциал за промяна.Успешно завършилите курса студенти:

прочети още
Управление на луксозното хотелиерство

Преподавател(и):

доц. Ирена Бокова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) Знаят: основни направления, концепции и подходи в изследванията на културните ресурси на локално и регионално ниво;

2) Знаят: основни направления и подходи към понятия, свързани с наследствата и тяхното конструиране

3) Знаят: основни понятия и термини, свързани с културни ресурси и местно развитие;

4) Умеят: да концептуализират и анализират „случаи” от местното развитие на основата на културни ресурси съобразно историческия и регионалния контекст;

5) Умеят: да избират и да прилагат адекватни интердисциплинарни подходи при изследване на случаи в сферата на културните ресурси и местното развитие.

6) Умеят: да идентифицират културни ресурси и да разработват проекти за местно развитие на базата на културите.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Тематичен план на курса и препоръчителна литература

1. Култура и знание – капитали за развитие през 21 в.

2. Култура и природа – динамика на отношения в историческа перспектива.

3. Природни ресурси - опазване, развитие и ценностно преосмисляне.

4. Природата – сцена в музея, пейзаж, социално същество.

5. Семинар „Природа и култура“: проект за местно развитие.

6. Културата като ресурс – (културни) наследства и индустрии -1.

7. Културата като ресурс – (културни) наследства и индустрии -2.

8. Културни наследства – конструиране, употреби и политики (ЕС, примери от Африка)

9. Културни наследства - международни организации, политически програми и публични политики

10. Семинар „Културни наследства“

11. Местно развитие – между идентификация на наследството и териториално устройство.

12. Екология и култури – между автентичност и икономическа рационалност.

13. Селото – преоткриване на традиции и начини на живот .

14. Територии и международни мрежи.

15. Семинар – представяне на самостоятелна изследователска задача.

Литература по темите:

Библиография по темите (заглавията съдържат библиография).

Основна литература

Соня Алексиева (съст.) . Туризмът - предизвикателства в условията на икономическа криза. Изд. на НБУ. С., 2011.

Градът: социални трансформации и културни наследства. Годишник на департамент „Антропология” (под печат) – електронни ресурси на НБУ, 2010.

Град и култури . Български фолклор, 2006, 1.

Град и наследства. Български фолклор, 2004, 1-2 (съвместно с В. Райчева).

България – Италия. Европейско културно пространство. Български фолклор, 2003, 4 (съвместно с М. Сантова).

България – Италия. Дебати, локални култури, традиции. М. Паванело, М. Сантова - съст. Академично изд. „Проф. Марин Дринов”. С., 2006, 49-60.

Град в преход. Културата като ресурс. – Антропологични изследвания. Т. 6. М. Елчинова – съст. С., 2005, НБУ, 171-188.

Bulgaria, between official culture and intercultural sharing. – In: Culture, Europe, International (www.culture-europe-international.org). Avec le concours du Ministere de la culture, France, 2009 (списание, финансирано от Министерството на културата на Франция);

Ayres, C. E. (1943) The theory of economic progress, University of North Carolina Press, Chapel Hill, N.C.

Boltanski, L. et Chiapello, E. (1999) Le nouvel esprit du capitalisme, Gallimard, Paris.

Braudel F. 1979. - Civilisation materielle, economie et capitalisme XVe et le XVVIIIe siecles. - 3 tomes. - Paris: Armand Colin

Braudel F. 1985. - La dynamique du capitalisme. - Paris: Flammarion

Camagni, R., Maillat , D. et Matteaccioli, A. (eds.) (2004) Ressources naturelles et culturelles, milieux et developpement local, , Neuchatel.

Допълнителна литература

Castree N. 2004, « Economy and culture are dead! Long life economy and culture!”, Progress in Human Geography 28,2, pp. 204-226

De Gregori, T. (1987) «Resources Are Not; They Become: An Institutional Theory», Journal of economic issues, vol. XXI, no 3, pp.1241-1263.

De Mongolfier, J. et Natali, J.-M. (1987) Le patrimoine du futur, Economica, Paris.

Hirschman A. 1986, Vers une economie politique elargi, Paris : Le Seuil.

Hunker, H. L. (ed.) (1964) Erich W. Zimmermann's Introduction to world resources, , New York, Evanston, London.

Kebir, L. (2004) Ressources et developpement regional: une approche institutionnelle et terrioriale, these de doctorat, Universite de Neuchatel.

Kebir L. and Crevoisier O. 2007, Cultural resources and regional development: the case of the cultural legacy of watchmaking in: Cooke Ph. and Lazzeretti L. Creative Cities, Cultural Clusters And Local Economic Development. London: Edward Elgar 416 p.

Kebir, L. et Maillat, D (2004) Ressources naturelles et culturelles : quels modes d'organisation, Neuchatel : Dossiers de l’IRER no 50. Presente au XLeme colloque de l’Association de Science Regionale de Langue Francaise, Bruxelles, 1, 2 et 3 Septembre 2004.

Lazzeretti L. 2003, City of art as a High Culture local system and cultural districtualization processes: the cluster of art restoration in Florence, International Journal of Urban and Regional Research, Volume 27, Number 3, pp. 635-648(14)

Lazzeretti, L. (ed.) (2004) Art Cities, Cultural Districts and Museums, Firenze University Press, Florence.

Peyrache-Gadeau V. 2007, Natural Resources, Innovative Milieux and the Environmentally Sustainable Development of Regions, European Planning Studies, 15, 7, pp. 945 – 959.

Raffestin, C. (1980) Geographie economique du pouvoir, Librairies technique (LITEC), Paris.

Rifkin, J. (2000) L'age de l'acces, La decouverte & Syros, Paris.

Zimmermann, E. W. (1951) World resources and Industries, Harper & Bros., New York.

Други източници - Интернет ресурси

http://www.unesco.org

http://www.icomos.org

Средства за оценяване:

Писмени - 70%

Устни - 30%