MTAM005 Стаж

Анотация:

1. Формиране на практически умения и навици за трансфер на знания и акумулиране на опит в рамките на външни за НБУ институции или базови организации, съобразени със спецификата на съответните програми, особеностите на нейните специализации или модули;

2. Придобиване на практически умения (съвместими с посочените в паспорта на програмата) в процеса на осъществяване на конкретни дейности по трудов или граждански договор, свързани с тематичните направления на магистърската програма;

3. Възможности за финализиране на обучението под формата на поставена задача за анализ или част от процеса по:

? формулиране, утвърждаване и обвързване на магистърската теза (МТ) с конкретен бизнес проект, като се използват получените резултати в обучението и рефлексията на придобития опит в практиката;

? практическо апробиране на резултати от научни експерименти или проекти, които предполагат “движение” по схемата и инструментариума на съответното изследване (стратегия на изследването), анализ и обработка на данни (първичен и вторичен анализ), контент анализ (качествено-количествен анализ на документацията в конкретна организация) с практическото използване на статистически методи, експерименти, наблюдение, тестове, анкети, интервюта и систематизация на резултатите.

4. Представените разработки (доклад, реферат или отчет) играят ролята на предварително проучване (проект) и покриват приложната част от вероятното и предпочитаното от студентите тематично направление на МТ, като се отчитат и изискванията на организацията - потребител, която има необходимост от разработването на подобна тема, проект или стратегия, и затова проявява интерес и предоставя съответна база за конкретно проучване.

прочети още
Европейски политики за развитието на транспорта

Преподавател(и):

доц. Кирил Радев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Да свързват теорията със закономерностите в организациите, институциите и бизнеса, да предлагат решения за оптимизиране на конкретна дейност, направление в конкретна институция/организация, съобразно заеманата длъжност, позиция и съответните възможности за промяна, развитие и усъвършенстване.

2) могат:

• Да използват инструментариум за анализ, изследване и приложение на разнообразните подходи за оптимизиране на теоретико-приложните ефекти.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• По основни курсове и специализациите на програматаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Стаж

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

І. Предварителен – разяснение на целта, същността и очакванията от стажа за изпълнение на поставената задача.

ІІ Реализация на стажа – уточнява се съвместния екип от: преподавател – супервайзор (представител на организацията) – студент; определят се съответните им отговорности, срокове и условия за провеждане на проучването и изпълнението на задачата, която трябва да включва:

1. Количествено-качествени характеристики на организацията;

2. Конкурентни предимства;

3. Вариант на SWOT – анализ, проведени изследвания в организацията, вградено наблюдение;

4. Анализ в контекста на заеманата длъжност (позиция) в организацията, фирмата, компанията;

5. Възможности за подобряване статута на заеманата позиция – препоръки за усъвършенстване на изисквания, длъжностни характеристики и управленски инструменти в проучваната направление (или отдел) на организацията;

6. Препоръки за теоретико – приложен анализ на проблеми или конфликтни зони в институцията/организацията

7. Какво е необходимо да се оптимизира в институцията/организацията като цяло - мениджмънт, стратегии, тактики, подходи или методология; алтернативи за промяна ?

8. Кои от анализираните проблеми могат да бъдат предмет за обсъждане в магистърската теза.

ІІІ.Еквивалент - Стажът се зачита и след активно участие, отлично оценяване за оригинални идеи, анализи и препоръки в курсове, които се водят както от експерти от практиката и бизнеса, така и от базовите организации на програмата.(по преценка на комисията)

Литература по темите:

Литературните източници, засегнати в курсовете към програмата, както и информация от обекта, къдзето се провежда стажа

Средства за оценяване:

1. Под формата на доклад (25-30 стр.), който покрива като обем приложната (изследователската) част на МТ, като на защитата се представя резюме (самоотчет) за проучването – 4-6стр, в които се маркират възникналите проблемни въпроси, следващи логиката на 8 тематични въпроси за анализ, посочени по-горе, които би трябвало да се включат и анализират в предстоящата магистърска теза.

2. Оценка на супервайзора за извършена дейност и оказаното съдействие по време на проучването (стажа) в организацията.

3. Оценка (или зачитане) от преподавателя(комисията), която трябва да установи и да направи препоръки по отношение:

• степента на съответствие на получените резултати в зависимост от заявената цел на задачата, извеждането на аргументи и интерпретация, която да подсказва за продуктивно знание;

• правилността на формулираната хипотеза, приложената методика, проявените умения за търсене, селектиране и коректно представяне на получените данни и резултати;

4. На основата на вътрешната защита студентът получава подкрепа и указания за по- нататъшната работа по МТ, корекции, препоръки и насоки, като възможност за окончателното й формулиране, при съвместната дейност с избрания научен ръководител.