MTAM307 Транспорт и околна среда

Анотация:

• Основната цел на курса е студентите да се запознаят със специфичните особености на управлението на транспорта, в контекста на изискванията за опазването на околната среда

• Учебният материал е разделен на 10 теми, всяка от които се допълва с разработване на въпроси и казуси. Хорариумът на всяка тема е съобразен с обхвата и значимостта на разглежданата в нея проблематика.

прочети още
Европейски политики за развитието на транспорта

Преподавател(и):

 Светлана Павлова  
доц. Кирил Радев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• изискванията на ЕС в областта на екологичния транспорт;

• инструментите за управление на взаимовръзките транспорт – околна среда;

• методологията за разработване, изпълнение и оценка на стратегии, планове и проекти в областта на транспорт – околна среда;

• функциите и ролите на институциите и управителните органи на стопанските организации в контекста на постигането на устойчив транспорт в Общността.

2) могат:

• да прилагат адаптивно изискванията на ЕС в областта на екологичния транспорт;

• да анализират и оценяват същността, значението и приложимостта на инструментите за управление на взаимовръзките транспорт – околна среда;

• да прилагат методологията за разработване, изпълнение и оценка на стратегии, планове и проекти в областта на транспорт – околна среда;


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

o да интерпретират и прилагат на практика постулатите и парадигмите на изучаваните през първи и втори семестър курсове в програмата.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

ИНДИКАТОРИ ЗА ВЛИЯНИЕТО НА ТРАНСПОРТА ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

СОЦИАЛНИ АСПЕКТИ НА ТРАНСПОРТНИЯ СЕКТОР

ВИДОВЕ ВЛИЯНИЯ НА ТРАНСПОРТА ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

УПРАВЛЕНИЕ НА ИНОВАЦИИТЕ В ТРАНСПОРТА

ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА УСТОЙЧИВИ ТРАНСПОРТНИ СИСТЕМИ

МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНО РАЗВИТИЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСПОРТНИЯ СЕКТОР

МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗИ НА ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСПОРТНИЯ СЕКТОР

ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТИКИ ЗА УСТОЙЧИВ ТРАНСПОРТ

ТРАНСПОРТ И КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ – ГЛОБАЛНИ АСПЕКТИ И ИНИЦИАТИВИ

РАЗРАБОТВАНЕ, ВНЕДРЯВАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И КОНТРОЛ НА СТРАТЕГИИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА УСТОЙЧИВИ ТРАНСПОРТНИ СИСТЕМИ

Литература по темите:

Основна литература

1. Лекции по курса – доц. д-р инж. Кирил Радев

2. Indicators of the Environmental Impacts of Transportation: Highway, Rail, Aviation, and Maritime transport, United States Environmental Protection Agency, 2008

3. Bickel, P., Environmental External Costs of Transport, Springer – Verlag Berlin, 2001

4. Rae Zimmerman, Transport, the Environment and Security: Making the Connection, Edward Elgar Publishing Limited, 2012

Допълнителна литература и информационни източници

1. www.europa.eu;

2. www.mtitc.government.bg

Средства за оценяване:

Проверката и оценката на компетенциите на студентите ще се извърши чрез текущ контрол под формата на тестове (2 бр.) и есе. Предмет на оценяване ще бъдат освен овладените знания и формираните умения по дисциплината, така също и дейността на всеки студент по време на лекционните занятия (в т. ч. присъствие, активност, прилежност, дисциплина и др.). Оценяването ще се извършва по шестобалната система. Крайната текуща оценка ще се получава като сума от средноаритметичната оценка от тестовете (60%) и оценката от есето (40%).