MTAM305 Европейски инициативи "Открито небе" и "Единно европейско небе"

Анотация:

• Дисциплината «Открито небе» и «Единно европейско небе” разглежда либерализацията на въздушния транспорт и реализацията на инициативата „Открито небе“. Разглежда се инициативата „Единно европейско небе“, нейната правна рамка и развитие. Допълнително се изучават принципите на системата за таксуване на летищните и аеронавигационните услуги, както и въздействието на въздушния транспорт върху околната среда.Разглежда се също така и инициативата „Чисто небе“.

• Учебният материал е разделен на 11 теми. Хорариумът на всяка тема е съобразен с обхвата и значимостта на разглежданата в нея проблематика.

Основните цели на курса са: студентите да получат необходимия комплекс от специализирани познания, свързани с европейската транспортна политика за развитие на въздушния транспорт и неговото осигуряване в областта на разглежданата тематика.

прочети още
Европейски политики за развитието на транспорта

Преподавател(и):

доц. Тонко Петков  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Същността, развитието и значението на инициативата „Открито небе”

• Същността, развитието и значението на „Единно Европейско небе” (ЕЕН)

• Законодателните пакети, свързани с ЕЕН;

• Системата за таксуване на аеронавигационните и летищните услуги;

• Въздействието на въздушния транспорт върху околната среда

• Същността, развитието и значението на инициативата „Чисто небе"

2) могат:

• да прилагат и реализират своите професионални умения в институциите на ЕС, българските държавни институции: министерства, изпълнителни агенции, в държавната и местната администрация, в медиите, в неправителствени организации, в консултански организации и структури и т.н.

• да извеждат научно-практически изисквания към ръководителите на публични и стопански организации относно изпълнението на политиките в областта на въздухоплаването и произтичащите от тях стратегии


Предварителни изисквания:
Студентите трябва да са преминали курс по дисциплината „ЕВРОПЕЙСКА ПОЛИТИКА И ДЪРЖАВНО РЕГУЛИРАНЕ В АВИАЦИОННИЯ СЕКТОР» и курс по дисциплината „АВИАЦИОННА БЕЗОПАСНОСТ И СИГУРНОСТ”.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

ЧИКАГСКА СИСТЕМА И ЛИБЕРАЛИЗИ-РАНЕ НА ВЪЗДУШНИЯ ТРАНСПОРТ, ИНИЦИАТИВА «ОТКРИТО НЕБЕ» лекция 3

ОБЩОЕВРОПЕЙСКОТО АВИАЦИОННО ПРОСТРАНСТВО И СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ УСЛУГИ МЕЖДУ СТРАНИТЕ ЧЛЕНКИ И ТРЕТИ СТРАНИ лекция 3

ЕВРОПЕЙСКА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ВЪЗДУХОПЛАВАНЕТО (ЕВРОКОНТРОЛ) лекция 2

ИНИЦИАТИВА ЕДИННО ЕВРОПЕЙСКО НЕБЕ (SINGLE EUROPEAN SKY): ЦЕЛ, СЪЩНОСТ И ЗНАЧЕНИЕ лекция 2

ПРАВНА РАМКА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕДИННО ЕВРОПЕЙСКО НЕБЕ лекция 4

РАЗВИТИЕ НА ИНИЦИАТИВАТА ЕДИННО ЕВРОПЕЙСКО НЕБЕ лекция 2

СЪВМЕСТНО ПРЕДПРИЯТИЕ (SESAR) ЗА РАЗВИТИЕ НА НОВАТА ГЕНЕРАЦИЯ СИСТЕМИ ЗА УВД лекция 2

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ВЪЗДУШНОТО ПРОСТРАНСТВО ЗА ВИЗУАЛНИ ПОЛЕТИ лекция 2

СИСТЕМА ЗА ТАКСУВАНЕ УСЛУГИТЕ ПО ОБСЛУЖВАНЕ НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ И В ЛЕТИЩАТА лекция 4

ОКОЛНА СРЕДА И ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ лекция 4

ИНИЦИАТИВА «ЧИСТО НЕБЕ» лекция 2

Литература по темите:

Основна литература

1. Лекции по курса

2. Регламент (ЕО) № 219/2007 на Съвета от 27 февруари 2007 година за създаване на Съвместно предприятие за разработване на ново поколение Европейска система за управление на въздушното движение (SESAR)

3. Директива 2002/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 юни 2002 година относно оценката и управлението на шума в околната среда

4. Директива 2008/101/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 година за изменение на Директива 2003/87/ЕО с цел включване на авиационните дейности в схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността

5. Регламент (ЕО) № 549/2004 на Европейския Парламент и на Съвета от 10 март 2004 година за определяне на рамката за създаването на Единно европейско небе(рамков регламент)

6. Регламент(ЕО) № 551/2004 на Европейския Парламент и на Съвета от 10 март 2004 година относно организацията и използването на въздушното пространство в единното европейско небе (Регламент за въздушното пространство)

7. Регламент (ЕО) № 552/2004 на Европейския Парламент и на Съвета от 10 март 2004 година относно оперативната съвместимост на европейската мрежа за управление на въздушното движение(Регламент за оперативната съвместимост)

8. Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския Парламент и на Съвета от 20 февруари 2008 година относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване, за създаване на Европейска агенция за авиационна безопасност и за отмяна на Директива 91/670/ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1592/2002 и Директива 2004/36/ЕО (консолидиран)

9. Регламент (ЕО) № 730/2006 на Комисията от 11 май 2006 година за класифициране на въздушното пространство и достъпа на полети, осъществявани според правилата за визуални полети, над полетно ниво 195

10. Протокол относно присъединяването на Европейската общност към Международната конвенция на Евроконтрол за сътрудничество за безопасност на въздухоплаването от 13 декември 1960 година, изменяна няколко пъти и консолидирана с Протокол от 27 юни 1997 година

11. Съобщение oт Комисията. Първи доклад относно прилагането на законодателството за единно небе: резултати и перспективи/Брюксел, 20.12.2007 COM(2007) 845 окончателен

12. Международна Конвенция на Евроконтрол за сътрудничество за безопасност на въздухоплаването от 13 декември 1960 г., изменена с протокол от 12 февруари 1981 г. (Обн. ДВ. бр.77 от 31 Август 1999г.)

13. Многостранно споразумение за пътните такси от 12 февруари 1981 г. (Обн. ДВ. бр.77 от 31 Август 1999г.)

14. Регламент (ЕО) № 1794/2006 на Комисията от 6 декември 2006 година за установяване на обща схема за таксуване на аеронавигационното обслужване

15. Съобщение на Комисията - Обща авиационна зона със съседните страни до 2010 г. : доклад за напредъка /* COM/2008/0596 окончателен */

16. Съобщение на Комисията до Съвета и до Европейския Парламент. Европейският съюз и неговите съседни региони — подновен подход към сътрудничеството в сектора на транспорта

/* COM/2011/415 окончателен */

17. Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите. Външната политика на ЕС в областта на въздухоплаването — посрещане на бъдещите предизвикателства. COM(2012) 556 final

18. Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите. Стратегия за въздухоплаването в Европа COM(2015) 598 final

19. Споразумение за въздушен транспорт OB L 134, 25.5.2007 г

20. Съобщение на Комисията до Съвета и до Европейския Парламент.Генерален план за управление на въздушното движение (Генерален план за УВД)/ Брюксел, 14.11.2008/COM(2008) 750 окончателен

21. Директива 2009/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 година относно летищните такси

22. Доклад на Комисията до Съвета и до Европейския парламент относно междинната оценка на Съвместното предприятие SESAR и неговия напредък в изпълнението на Европейския генерален план за управление на въздушното движение/ Брюксел 24.1.2011 COM(2011) 14 окончателен