MTAM304 Оперативна съвместимост в железопътния транспорт

Анотация:

•Дисциплината „Оперативна съвместимост в железопътния транспорт” поставя акцент върху проблематиките, свързани с европейското техническо законодателство за оперативна съвместимост в областта на железопътния транспорт, структурата и етапността за постигане на оперативна съвместимост в сектора на европейско и национално ниво. Дисциплината е нова и е разработена конкретно за настоящата магистърска програма за студентите от НБУ.

•Учебният материал е разделен на 14 теми, допълнително и въпроса за процедурите при искане на дерогация за даден проект. Всяка от темите се допълва с разработване на актуални въпроси, следващи процесите на развитието им. Хорариумът на всяка тема е съобразен с нейния обхват и значимост на разглежданата в нея проблематика.

•Курсът има за цел да даде на студентите необходимия комплекс от специализирани и практически познания относно европейското техническо законодателство, структурата за постигане на оперативна съвместимост в железопътния сектор, подсистемите за високоскоростна и конвенционална железопътна система, изискванията на техническите спецификации за оперативна съвместимост, процедурите и органите за оценка на съответствието, процедурите за въвеждане в експлоатация на нови и модернизирани подсистеми, изискванията и процедурите по взаимното признаване на подвижния състав между държавите-членки, изискванията за сертификация на структурите за поддръжка на подвижния състав, както и други въпроси свързани с изискванията на оперативната съвместимост.

прочети още
Европейски политики за развитието на транспорта

Преподавател(и):

 Любка Савова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

•европейското техническо законодателство за постигане на оперативна съвместимост в железопътния сектор,

•изискванията и задълженията на държавите-членки за постигане на оперативна съвместимост;

•процедурите по оценка на съответствието и органите, които ги осъществяват,

•процедурите за въвеждане в експлоатация на нови и модернизирани подсистеми в националната железопътна система,

•процедурите по взаимно признаване на подвижния състав от държавите-членки и др.

2) могат:

•да правят аналитично-практически изводи и препоръки, основани на получените знания относно европейската политика за развитие на оперативната съвместимост в железопътния сектор, европейското техническо законодателство и изискванията на техническите спецификации за оперативна съвместимост за високоскоростната и конвенционална железопътна система, да подготвят мотивирани становища за искане на дерогация по изпълняващи се инфраструктурни проекти, да контролират процедурите по издаване на разрешения за въвеждане в експлоатация на нови и модернизирани обекти в националната железопътна система.

•да разработват планове и стратегии за внедряване на европейското техническо законодателство, в т. ч. на техническите спецификации за оперативна съвместимост в условията на националната железопътна система;

•да прилагат и реализират своите професионални умения в институциите на ЕС, българските държавни институции: министерства, изпълнителни агенции, в държавната и местната администрация, в медиите, в неправителствени организации, в консултански организации и структури и т.н.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

За успешното овладяване на материала и оптималното постигане на целите на курса е необходимо студентите предварително да са завършили образователна степен „бакалавър”, в рамките на която да са придобили знания и/или умения, присъщи на дисциплините:

•Технология и управление на транспорта;

•Железопътна техника;

•Транспортно строителство;

•Комуникационна и осигурителна техника;

•Електроенергетика и електрообзавеждане;

•Икономика на транспорта.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1.ТЕХНИЧЕСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО: НОВ И ГЛОБАЛЕН ПОДХОД-лекция

2.СТРУКТУРА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ОПЕРАТИВНА СЪВМЕСТИМОСТ-лекция

3.ПОДСИСТЕМИ НА ВИСОКОСКОРОСТНАТА И КОНВЕНЦИОНАЛНА ЖЕЛЕЗОПЪТНИ СИСТЕМИ-лекция

4.ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ОПЕРАТИВНА СЪВМЕСТИМОСТ (ТСОС)-лекция

5.МОДУЛИ ЗА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО ЗА ОТДЕЛНИТЕ ПОДСИСТЕМИ-лекция

6.ТЕХНИЧЕСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА НА ОПЕРАТИВНАТА СЪВМЕСТИМОСТ-дискусия

7.НОТИФИЦИРАНИ ОРГАНИ-лекция

8.ВЗАИМНО ПРИЗНАВАНЕ НА ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА (ВТОРИ-ТРЕТИ ПАКЕТ) лекция

9.ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА НОВИ И МОДЕРНИЗИРАНИ ПОДСИСТЕМИ-лекция

10.РЕГИСТРИ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА И ПОДВИЖНИЯ СЪСТАВ-лекция

11.ПРОЦЕДУРИ ПРИ ИСКАНЕ НА ДЕРОГАЦИЯ ЗА ДАДЕН ПРОЕКТ-дискусия

12.СЕРТИФИКАЦИЯ НА СТРУКТУРИТЕ, ОТГОВАРЯЩИ ЗА ПОДДРЪЖКАТА НА ТОВАРНИ ВАГОНИ-лекция

13.СЕРТИФИЦИРАНЕ НА ЛОКОМОТИВНИТЕ МАШИНИСТИ-лекция

14.ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ОБЩНОСТТА КЪМ COTIF И ОСЖД-лекция

Литература по темите:

Основна литература:

1.Европейско и национално законодателство за оперативна съвместимост в областта на железопътния транспорт

2.COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT - Progress report on the implementation of the Railway Safety Directive (Directive 2004/49/EC) and of the Railway Interoperability Directives (Directives 96/48/EC and 2001/16/EC), {COM(2009) 464 final}, 08.09.2009.

3.Yves Amsler, UITP and European Legislation impacting local rail networks (Urban, suburban and regional);http://www.uitp.org/eupolicy/publications.cfm

4.URBAN RAIL: TOWARDS A BETTER HARMONISED MARKET, 19 November 2008, UITP and UNIFE (The European Rail Industry)

5.Commission’s report on the implementation of the interoperability directives adopted on 6 November 2006.

Допълнителна литература:

1.Government Regulation of Railway Rates: A Study of the Experience of the United States, Germany, France, Austria-Hungary, Russia, and Australia by Hugo Richard Meyer

2.Trans-European Transport Network, Revised proposals on guidelines and financial rules 2004.

3.ERTMS – Delivering flexible and reliable rail traffic, European Communities, 2006

4.www.era.europa.eu

5.www.iaja.government.bg

6.www.europa.eu;

7.www.mtitc.government.bg

Средства за оценяване:

Проверката и оценката на компетенциите на студентите ще се извърши чрез текущ контрол под формата на тестове (2 бр.) и курсова работа. Предмет на оценяване ще бъдат освен овладените знания и формираните умения по дисциплината, така също и дейността на всеки студент по време на лекционните занятия (в т. ч. присъствие, активност, прилежност, дисциплина и др.). Оценяването ще се извършва по шестобалната система. Крайната оценка ще бъде средноаритметичната стойност на сумата от оценките на тестовете, курсовата работа и дейността на студента. Тогава когато крайната оценка от текущия контрол е по-ниска от "Добър (4)", студента ще полага писмен и устен изпит по дисциплината. На писмения изпит той трябва да развие два теоретични въпроси и да отговори на зададените от преподавателя въпроси.