MTAM303 Безопасност на пътното движение

Анотация:

• Дисциплината „Безопасност на движението по пътищата” насочва вниманието на магистрантите върху основните програмни и политически документи относими kъм безопасността на движението по пътищата, на европейско и национално равнище, в краткосрочен и в дългосрочен аспект. Пътищата на България са естествено продължение на европейската транспортна мрежа и по тях трябва да бъдат създадени такива условия, правила и изисквания, които отговарят на европейските стандарти. Подобряването на безопасността на движението изисква прилагане на адекватна на изискванията държавна политика, която предполага интегриране уилията на множество фактори, оказващи влияние върху състоянието й.

• Курсът има за цел да даде на студентите необходимия комплекс от специализирани и практически познания, свързани с европейската транспортна политика за развитие на автомобилния транспорт, чийто основен елемент е темата на пътната безопасност, вкл. и протичащите процеси, свързани с държавното регулиране на дейността в страната, както и за процесите и процедурите по транспониране на европейското законодателство в националните нормативни актове. Дисциплината е нова и в този вид не е преподавана до момента. Разработена е конкретно за настоящата магистърска програма за студенти от НБУ.

• Учебният материал е разделен на 12 теми, всяка от които се допълва с разработване на актуални въпроси, допълващи материята по дадената тема. Хорариумът на всяка тема е съобразен с нейния обхват и значимост на разглежданата в нея проблематика.

прочети още
Европейски политики за развитието на транспорта

Преподавател(и):

 Красимира Мартинова  

Описание на курса:

Компетенции:

КОМПЕТЕНЦИИ:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основните приоритети, послание и цели на бъдещото развитие на автомобилния транспорт и факторите, които влияят върху подобряването на пътната безопасност;

• европейските институции в сектора, техните правомощия и инструменти;

• принципите, приложими в сектора, свързани с триединството: „път - водач-автомобил” и др.

• как протичат основните процеси и процедури при транспониране на европейското законодателство и процесите за нотификация на националното законодателство пред ЕК;

• да работят с базата данни, свързани с правото на ЕС и основните документи на европейските институции, които формират достиженията на правото на ЕС; имат термилогични познания в областта на европейското транспортно право.

2) могат:

• да подготвят национална позиция по проект на европейски нормативен документ в областта на автомобилния транспорт и по-конкретно по отношение безопасността на движението по пътищата,

• да анализират и оценяват начина на изпълнение на стратегическите насоки , залегнали в новия документ на ЕС „Бяла книга до 2050 година „Пътна карта за постигането на единно европейско пространство-към конкурентоспособна система с ефективно използване на ресурсите”

• да извеждат научно-практически изисквания към ръководителите на публични институции и търговски организации относно изпълнението на транспортните политики и произтичащите от тях стратегически подходи;

• да разработват планове и да предлагат управленски решения за внедряване на европейските транспортни политики и стратегии в областта на пътната безопасност;

• да използват и работят с базата данни свързани с правото на ЕС и основните документи на европейските институции, които формират достиженията на правото на ЕС;имат термилогични познания в областта на европейското транспортно право.

• да транспонират европейски нормативен документ в национален нормативен документ и да подготовят сравнителна таблица

• да прилагат и реализират своите професионални умения в институциите на ЕС, българските държавни институции: министерства, изпълнителни агенции, в държавната и местната администрация, в неправителствени организации, в консултански организации и структури и т.н.


Предварителни изисквания:
За успешното овладяване на материала и оптималното постигане на целите на курса е необходимо студентите предварително да са завършили образователна степен „бакалавър”, в рамките на която да са придобили знания и/или умения, присъщи на дисциплините:

o История, политика и институции на ЕС;

o Acquis Comminautaire- Европейско първично и вторично законодателство

o Същност и предели на държавното регулиране

o Основи на управлението;

o Организационна култура;

o Организационно поведениеФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

ТЕМАТИЧЕН ПЛАН И ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА НА КУРС (сигнатура MTAM 303)

„БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА”

Преподавател: Красимира Мартинова

1. Тематичен план на курса

Тема първа:

Безопасност на движението – същност, съдържание и управление на процесите. Правна рамка.

1. Понятие, обхват и значение на БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО за страната и за Европа.

2. Правна рамка на пътната безопасност. Европейско и национално законодателство

3. Тенденции в развитието и фактори, които оказват влияние върху безопасността на движението;

4. Кои са причините за състоянието на пътната безопасност у нас и как да се преборим с тях?

Тема втора:

Европейска политика за пътна безопасност - съдържание и изисквания

1. Европейски документи по пътна безопасност, предназначени за изпълнение от страните-членки на ЕС.

2. Изисквания, съдържащи се в съобщението на ЕК „Насоки на политиката в областта на пътната безопасност 2011-2020 г.

3. Цели и план за действие за подобряване на пътната безопасност

Тема трета:

Европейски опит и добри практики в страните-членки в областта на подобряване безопасността на движението

1. Опитът на Франция, Холандия и други страни-членки в областта на безопасността на движението.

2. Национални органи и институции по пътна безопасност в отделните страни-членки на ЕС ;

3. Поуки от дейността и опита на водещите страни-членки на ЕС в областта на пътната безопасност.

4. Цели и начини за постигането им в областта на пътната безопасност

Тема четвърта:

Национална програма за подобряване състоянието на безопасността на движението по пътищата.

1. Предмет на стратегията;

2. Принципи на безопасността на движението;

3. Цел и визия – Безопасността на движението е цел и отговорност на всички;

4. Подобряване управлението на безопасността на движението по пътищата;

5. Повишаване качеството на обществения градски и железопътен транспорт по отношение на удобство, комфорт, редовност и комуникативност

6.

Тема пета:

Състояние на пътната инфраструктура. Роля и значение за безопасността на движението. Програма за подобряване на пътната инфраструктура

1. Експертна оценка за състоянието на пътищата и влиянието им върху статистиката на инцидентите по пътищата. Оценяване и класифициране на пътищата според нивото им на безопасност;

2. Откриване и отстраняване на местата с концентрация на пътни произшествия. Национална стратегия;

3. Проектиране на кръгови движения, подлези, надлези и други модели за избягване на конфликтни точки между участниците в пътното движение.

4. Безопасността на движението като проблем на общественото здравеопазване

Тема шеста:

Участници в движението по пътищата.

1. Класифициране на участниците в движението по пътищата.Пешеходци, велосипедисти, мотоциклетисти и мотористи, водачи на МПС, неправоспособни водачи, пътници, деца;

2. Поведение на участниците в движението по пътищата. Нулев толеранс към употребата на алкохол и други упойващи вещества;

3. Повишаване на знанията и уменията на водачите. Агресивното шофиране – причини и мерки за преодоляване;

4. Дисциплината на пешеходците – как да я постигнем?

Тема седма:

Водачи на ППС-проблеми и мерки. Хармонизация на условията за издаване на свидетелства за правоспособност

1. Обучение на водачите на пътни превозни средства – програми, теоретични и практически изпити. Обучение за разпознаване на рисковете при движение;

2. Свидетелства за правоспособност – европейски изисквания

Тема осма:

Пътни превозни средства. Технически прегледи

1. Правна уредба и осъществяване на техническите прегледи. Предимства и недостатъци.

2. Поощряване обновяването на автомобилния парк;

3. Постепенно въвеждане на изискване за електронна стабилизираща система при регистрацията на превозните средства;

4. Повишаване на нормативните критерии за техническа изправност на ППС.

Тема девета:

Трансгранично прилагане на Общностното законодателство в областта на безопасността на движението

1. Европейското законодателство в областта на пътната безопасност – съдържание, тенденции, трансгранично прилагане и развитие.;

2. Цели на европейската политика до 2020 година в областта на пътната безопасност

3. Бялата книга 2011 „Пътна карта за създаване на единно европейско пространство” до 2050 година.

4. Подобряване на националната нормативна база

Тема десета:

Подпомагане дейността на държавните и общински структури за реализиране националната стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата.

1. Необходимост от разработване на местни стратегии за подобряване на пътната безопасност;

2. Създаване на информационна система за настъпилите травми и инвалидизация в резултат на ПТП;

3. Роля на обществото и неправителствените организации

Тема единадесета:

База данни за пътнотранспортните произшествия в Общността

1. Методология на събирането на данни за пътната безопасност и анализи

2. Финансиране на дейността по безопасност на движението и отговорни институции;

3. Ориентация към постигане на по-добри резултати. Мониторинг .

Тема дванадесета:

Изграждане на капацитет у гражданското общество за нетърпимост към нарушенията на ЗДвП

1. Диалог с гражданското общество;

2. Активна регионална политика за решаване проблемите на

безопасността на движението.

3. Алтернативни форми на придвижване;

Литература по темите:

Основна литература

1. Лекции по курса

2. Национална програма за безопасност на движението по пътищата;

3. Съобщение на ЕК от 20.07.2010 г. до Еворпейския Парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите: „Насоки на политиката в областта на пъгтната безопасност 2011-2020 г.” (EU Road safety guidelines 2011-2020)

Допълнителна литература и информационни източници

1. http://ec.europa.eu/transport/roadsafety/

2. www.europa.eu;

3. http://bookshop.europa.eu/eubookshop

4. www.mtitc.government.bg

Средства за оценяване:

Проверката и оценката на компетенциите на студентите се извършва чрез текущ контрол под формата на тест и курсова работа. Предмет на оценяване са, освен овладените знания и формираните умения по дисциплината, така също и дейността на всеки студент по време на лекционните занятия (в т. ч. присъствие, активност, прилежност, собствени разсъждения, дисциплина и др.). Оценяването се извършва по шестобалната система. Крайната текуща оценка се получава на основата на теглата на оценките от теста и дейността на студента (40%), курсовата работа (60%), тази от изпит от теглата на оценките от писмения изпит (50%) и устния изпит (50%). Тогава, когато крайната оценка от текущия контрол е по-ниска от "Добър" (4)", студентът полага писмен изпит по дисциплината. На изпита той трябва да развие два теоретични въпроса и да отговори на устните въпроси на преподавателя.