MTAM301 Управление на транспортни проекти, финансирани от фондовете на ЕС

Анотация:

• Дисциплината „Управление на транспортни проекти, финансирани от фондове на ЕС” е разработена специално за настоящия курс. В този формат и съдържателни характеристики тя не е преподавана до момента. Основната й цел е да запознае студентите със специфичните особености на управлението на транспортните проекти, които се финансират и/или съфинансират от структурните фондове на ЕС.

• Учебният материал е разделен на 10 теми, всяка от които се допълва с разработване на въпроси и казуси. Хорариумът на всяка тема е съобразен с обхвата и значимостта на разглежданата в нея проблематика.

• Основните цели на курса са: запознаване на студентите с видовете проекти в транспорта, финансирани със средства на ЕС; осигуряване на широка гама от знания за същността, значението и приложимостта на научния инструментариум при управление на проектите в транспортния сектор; получаване на задълбочени знания относно методологията за разработване, изпълнение и оценка на транспортните проекти; дефиниране на особеностите на проектите по оперативна програма “Транспорт” и тези, които се изпълняват по договори на FIDIC; функциите и ролите на институциите и управителните органи на стопанските организации относно ефективното и ефикасно усвояване на европейските фондове чрез проекти в транспортния сектор.

прочети още
Европейски политики за развитието на транспорта

Преподавател(и):

доц. Кирил Радев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

След провеждането и изучаването на лекционния курс студентите ще знаят:

• същността, възможностите и характеристиките на видовете проекти в транспорта, финансирани със средства на ЕС;

• същността, значението и приложимостта на научния инструментариум при управление на проектите в транспортния сектор;

• методологията за разработване, изпълнение и оценка на транспортните проекти;

• особеностите на проектите по оперативна програма “Транспорт” и тези, които се изпълняват по договори на FIDIC;

• функциите и ролите на институциите и управителните органи на стопанските организации относно ефективното и ефикасно усвояване на европейските фондове чрез проекти в транспортния сектор.

и ще могат:

• да дефинират същността, възможностите и характеристиките на видовете проекти в транспорта, финансирани със средства на ЕС;

• да анализират и оценяват същността, значението и приложимостта на научния инструментариум при управление на проектите в транспортния сектор;

• да прилагат методологията за разработване, изпълнение и оценка на транспортните проекти;

• да анализират особеностите на проектите по оперативна програма “Транспорт” и тези, които се изпълняват по договори на FIDIC;


Предварителни изисквания:
За успешното овладяване на материала и оптималното постигане на целите на курса е необходимо студентите предварително да са завършили образователна степен „бакалавър”, в рамките на която да са придобили знания и/или умения, присъщи на дисциплините:

o Основи на управлението;

o Стратегически мениджмънт

o Икономика и управление на предприятието;

o Бизнес анализ

o Управление на операциите;

o Иновации;

o Организационна култура;

o Организационно поведение.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Тема първа:

ПРОЕКТИ В ТРАНСПОРТА – СЪЩНОСТ, ПРОЦЕСИ И СТРАТЕГИИ

1. Същност, характеристики и развитие на проектите

2. Процеси и жизнен цикъл на проектите

3. Техники и стратегии – видове и особености

4. Административно-правна и икономическа рамка

Тема втора

ОЦЕНКА НА ПРОЕКТИ В ТРАНСПОРТНИЯ СЕКТОР

1. Видове оценки – същност и характеристики

2. Финансова оценка

3. Екологична оценка

4. Оценка на стойността и доходността на проекта

5. Методи за оценка и избор на проекти

Тема трета

СТРАТЕГИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ТРАНСПОРТНИ ПРОЕКТИ

1. Цели и подходи

2. Тръжни процедури

3. Подходи

Тема четвърта

СТАРТИРАНЕ НА ПРОЕКТИ В ТРАНСПОРТА

1. Роли на мениджърите

2. Организационно осигуряване

3. Планиране и разрешаване на конфликтите

4. Ресурсно осигуряване

Тема пета

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТРАНСПОРТНИТЕ ПРОЕКТИ

1. Научен инструментариум

2. Отчетност – разходи и бюджетиране

3. Управление на ресурсите и контрол

Тема шеста

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИ ПРОЕКТИ

1. Одит на проектните процеси

2. Следпроектни дейности

3. Окончателен доклад и история на проекта

Тема седма

ФИНАНСИРАНЕ И ПРОГРАМИРАНЕ НА ТРАНСПОРТНИ ПРОЕКТИ

1. Източници на финансиране

2. Структурни фондове на ЕС

3. Програмиране – същност и основни програми

Тема осма

ТРАНСПОРТНИ ПРОЕКТИ - КАЧЕСТВЕНИ И СТАНДАРТИЗАЦИОННИ ИЗИСКВАНИЯ

1. Генерични характеристики на управлението на качеството

2. Системен подход при управлението на качеството

3. Вътрешни нормативни актове съгласно международната система за управление на качеството

4. Принципи и правила на международната система за управление на качеството

Тема девета

УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСПОРТНИ ПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА «ТРАНСПОРТ»

1. Видове и обхват

2. Административно-правни особености

3. Мониторинг и отчетност

Тема десета

УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСПОРТНИ ПРОЕКТИ ПО ДОГОВОРИ НА FIDIC

1. Договори на FIDIC – видове, същност и характеристики;

2. Управление на проекти с договорни условия за строителство (CONS)

3. Управление на проекти с договорни условия за технологично оборудване и проектиране-строителство (P&DB)

4. Управление на проекти с договорни условия за инженеринг, реализация и строителство (EPCT)

Литература по темите:

Основна литература

1. Лекции по курса, доц. д-р инж. Кирил Радев

2. Георгиев, И., Управление на инфраструктурни проекти, София, 2004;

3. Meredith, J. R., Project management – a managerial approach, John Wiley&Sons, 2006;

4. Ръководство за договорите на FIDIC, 2000 г.

2.2. Допълнителна литература и информационни източници

1. Андреев, О., Мениджмънт на проекти, София, 2006;

2. Дипроуз, Д., Управление проектами, Эксмо, Москва, 2008;

3. Harvard Business Review, Управление на проекти, Изд. Класика и стил, София, 2008;

4. www.europa.eu;

5. www.mtitc.government.bg

Средства за оценяване:

Тест (2 броя)- 100%