MUNM123 Устойчиво ценообразуване на водата и енергията

Анотация:

НАИМЕНОВАНИЕ НА КУРСА

Устойчиво ценообразуване на водата и енергията СИГНАТУРА

MUNC 123 ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ

НА КУРСА

3.7 Администрация и управление

ЛЕКТОР:

доц.д-р Нинел Нешева-Кьосева

ХОРАРИУМ

60 часа БРОЙ КРЕДИТИ

6 кр.

ПРОГРАМА

Управление и икономика на устойчивото развитие

ДЕПАРТАМЕНТ

Бизнес администрация ФАКУЛТЕТ

МФ

прочети още
Управление и икономика на устойчивото развитие (на български и английски език)

Преподавател(и):

доц. Нинел Нешева-Кьосева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще:

 Знаят:

• Проблемите пред ценообразуването на водата и енергията.

• Особености на различните методи на ценообразуване и техните недостатъци

• Специфичната терминология

• Правилата, алгоритъма и инструментариума на счетоводната база на ценообразуването

• Правилата на мониторинга и одита на ценообразуването и неговото прилагане.

 Могат да:

• Прилагат на практика основните подходи и методи в ценообразуването на водата и енергията

• Интерпретират резултатите от ценообразуването на водата и енергията


Предварителни изисквания:
Не

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса:

2. ОСНОВНИ ТЕМИ (ПО ЗАНЯТИЯ):

№ Заглавие на темата

1 Дефиниция на устойчиво ценообразуване

Водата и енергията като особен вид продукти от общ интерес. Какво серегулира и защо. Особености на водата и енергията като жизненоважни за човешкия живот и правата на човека.

Affordability.

Начини за изчисляване и определяне размера на Affordability

2 Основни типове ценообразуване на водата е енергията като услуги от общ интерес.

Пазарно ценообразуване Устойчвост срещу равновесие.

3 Регулиране цената на основата на икономически обосновани загуби и необходими печалби

А. Регулиране на стойността на услугите (cost-of-service regulation – COSR)

Б. Метод “Разходи плюс” (cost-plus regulation);

В. Метод на регулиране та необходимата брутна печалба (revenue requirement method);

Г. Метод на регулиране на нормата на печалба (rate-of-return regulation);

Д. Метод на регулиране на възвращаемостта на капитала (revenue assets base – RAB

4 Стимулиращо ценообразуване (incentive regulation). Симулиране на пазар в условията на естествени монополи – стимулиращо ценообразване

А. Регулиране с определяне на пределна цена (price-cap-regulation-PCR).

Б. Регулиране на максимално определена брутна печалба (revenue-cap-regulation-RCR).

В. Смесено (хибридно) регулиране на максимален предел на цената и на максимално определена блутна печалба (hybrid use of revenue and price cap - HRPC).

5 Недостатъци и проблеми пред методите на ценообразуване

Увеличаване на блок.цените- Increasing block prices

Време на използване на цените-Time of use prices

Управление на търсенето и енергийна ефективност - Demand side management and energy efficiency

6 Счетоводно третиране – компоненти на счетоводната система като основа за ценообразуването

7 Проблеми на счетоводното третиране

8 Мониториг

9 Одит

10 Базисни положения в директивите на ЕС относно ценообразуването на водата и енергията.

Литература по темите:

2. БИБЛИОГРАФИЯ ПО ТЕМИТЕ:

1. Tonia Swetman and Jon Petelczyc, Sustainability Pricing, Europa 2020, 2011

2. Henri Tardieu and Bernard Préfol, Full cost or “sustainability cost” pricing in irrigated agriculture. Charging for water can be effective, but is it sufficient?, Irrigation and DrainageVolume 51, Issue 2, pages 97–107, June 2002

3. Annette Evans, Vladimir Strezov, Assessment of sustainability indicators for renewable energy technologies , Tim J. Evans Graduate School of the Environment, Macquarie University, Sydney, NSW 2109, Australia

4. AWAS 1, AWAS 2

Средства за оценяване:

5. Форми на проверка и оценка на компетенциите:

• Текущ контрол, формиращ 60% от оценката. Ще се реализира чрез два теста.

• Писмена работа, формираща 40% от оценката, по предварително зададен от преподавателите казус.