MUNM122 Управление на иновациите

Анотация:

В курса са представени същностните и методичните особености на управлението на иновационните процеси.

Основните цели на курса са студентите да добият теоретични знания и практически умения за анализ на иновационната среда и разработване на подходи и документи за управление на иновациите в реална среда.

прочети още
Управление и икономика на устойчивото развитие (на български и английски език)

Преподавател(и):

гл. ас. Александър Пожарлиев  д-р
доц. Елмира Банчева  д-р
доц. Кирил Радев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) ще знаят:

същността, генезисът, източниците, класификациите и взаимовръзките на иновационните процеси;

принципите, структурата, съдържанието и ролите на иновационните процеси;

специфичните характеристики и подходи за управление на иновационните процеси;

методите за генериране, оценка и трансформиране на иновационните идеи;

основните бариери пред управлението на иновациите;

да разработват стратегии за управление на иновационните проекти и процеси;

същността и техниките за организационно развитие;

показателите за измерване на иновационната дейност в страните от европейския съюз;

значението на организационната култура за успешното управление на иновационните процеси.

2) ще могат:

да оценяват значението на принципите и ролите на иновационните процеси;

да извеждат и прилагат в реална среда специфичните характеристики и подходи за управление на иновационните процеси;

да прилагат методите за генериране, оценка и трансформиране на иновационните идеи;

да прогнозират и редуцират влиянието на основните бариери пред управлението на иновациите;

да разработват стратегии за управление на иновационните проекти и процеси;

да прилагат техниките за организационно развитие;

да анализират иновационната дейност;

да оценяват ролите и значенията на организационната култура за успешното управление на иновационните процеси.
Предварителни изисквания:
За успешното възприемане и изучаване на предмета, студентите трябва да имат придобити знания и/или умения по дисциплините:

Основи на управлението;

Управление на качеството;

Стратегически мениджмънт;

Производствен мениджмънт.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса:

Тема първа:

Въведение в иновациите- понятие, същност, генезис, източници, класификации и взаимовръзки.

Тема втора:

Иновационен процес - принципи, структура, съдържание и роли.

Тема трета:

Управленски характеристики и особености на иновационния процес.

Тема четвърта:

Иновационни идеи - генериране, подбор, оценка и трансформиране.

Тема пета:

Бариери и проблеми пред иновациите.

Тема шеста:

Иновационни стратегии.

Тема седма:

Иновационни проекти.

Тема осма:

Организационно развитие и иновации.

Тема девета:

Показатели за измерване на иновационната дейност в страните от ЕС.

Литература по темите:

Основна литература:

1. Радев, К., Електронен учебник “Иновации” – лекционен курс, Moodle, НБУ, 2014;

2. Георгиев, Ив., Цветков, Цв., Мениджмънт на фирмените иновации и инвестиции, УИ “Стопанство”, София, 1997;

3. Славова, М., Иновации – как да превърнем идеята в продукт, Princeps, Варна, 1996;

4. Chesbrough, H. Wi., Open innovation: the new imperative for creating and profiting from technology, Harvard Business Scool press, Boston, Massachusetts, 2006;

5. Drucker Peter F.,Innovation and Entrepreneurship, HarperCollins, 2009;

6. Stamm B., Managing innovation, design and creativity, John Wiley and Sons, 2008;

7. Richardson A., Innovation X: Why a Company's Toughest Problems Are Its Greatest Advantage, John Wiley and Sons, 2010.

Допълнителна литература:

1. Радев, К., Мирчев, М., Организационно поведение, Авангард Прима, София, 2007;

2. Иновациите – политика и практика, Фондация “Приложни изследвания и комуникации”, 2004;

3. Корпоративная культура и управление изменениям, Harvard Business Review, 2006;

4. Tidd, J., managing Innovation Integrating technological, market And Organizational Change, John Wiley & Sons, Ltd, 2001.

Средства за оценяване:

Тест и казус, съответно с тегла 70% и 30%.