MUNM120 Управленско счетоводство на околната среда

Анотация:

НАИМЕНОВАНИЕ НА КУРСА

Управленско счетоводство на околната среда СИГНАТУРА

MUNC 120 ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ

НА КУРСА

3.7 Администрация и управление

ЛЕКТОР:

доц.д-р Нинел Нешева-Кьосева

доц. д-р Мара Дел Балдо ХОРАРИУМ

60 часа БРОЙ КРЕДИТИ

6 кр.

ПРОГРАМА

Управление и икономика на устойчивото развитие

ДЕПАРТАМЕНТ

Бизнес администрация ФАКУЛТЕТ

МФ

прочети още
Управление и икономика на устойчивото развитие (на български и английски език)

Преподавател(и):

доц. Нинел Нешева-Кьосева  д-р
 Мара Дел Балдо  

Описание на курса:

Компетенции:

Компетенции: Управленското екологично счетоводство е под-дисциплина на счетоводството, което е адресирано към събирането, класифицирането, обработката и анализа на счетоводна информация, която детерминира екологичните разходи и ползи от дейността на фирмата.

Курсът въвежда в теорията и практиката на управленското счетоводство на околната среда (управленско екологично счетоводство) и запознава студентите с алгоритъма и утвърдените професионални методи на вътрешна счетоводна отчитност и съставяне счетоводни екологични отчети за нуждите на управлението на фирмата. Акцент е поставен върху екологичните разходи и ползи и особеностите на екологичното управленско счетоводство и неговата отчетност, както и върху инструментариума на неговия анализ.. Преподаваният материал е построен върху съвременната фундаментална и практическа литература, публикации на водещи компании в областта, както и върху анализа на практически ситуации (казуси).

Студентите ще:

 Знаят:

• Предназначението на управленското екологично счетоводство и областите на използване на резултатите му.

• Особености на управленското екологично счетоводство

• Специфичната терминология и стандартите

• Правилата, алгоритъма и инструментариума на вътрешната екологична отчетност

• Същността, сферите на приложение, преимуществата и недостатъците на различните подходи в него.

 Могат да:

• Прилагат на практика основните подходи и методи в управленската екологична отчетност

• Интерпретират резултатите от приложението му в управлението фирмите


Предварителни изисквания:
Счетоводство

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса:

№ Заглавие на темата

1 Конвенционално парично счетоводство

Физическо екологично управленско счетоводство- ФЕМА

Парично секологично управленско четоводство-МЕМА

2 Екологични разходи - класификации

3 Счетоводно третиране на екологичните разходите

4 Превантивни разходи и управлението им.

5 Баланс на материалния поток

6 Основи на отчитането на разходите

7 Activity-based costing

8 Flow cost accounting

9 Индикатори на екологичното представяне на фирмата (environmental performance indicators)

Калкулиране на спестяванията от екологични проекти и екологични инвестиции

Литература по темите:

1. Roger L. Burritt • Stefan Schaltegger, Environmental Management Accounting and Supply Chain Management, Springer, Springer Science+Business Media B.V. 2011

2. Environmental Management Accounting Procedures and Principles, United Nations 2001

3. Figge, F., T. Hahn, S. Schaltegger, and M. Wagner. (2002). The Sustainability Balanced Scorecard – linking sustainability management to business strategy. Business Strategy & the Environment Sep/Oct, Vol. 11 Issue 5, 269-284.

4. Hawken, P. and The Natural Capital Institute. (2004). Socially Responsible Investing. Retrieved, December 19, 2010 from http://www.naturalcapital.org/docs/SRI%20Report%2010-04_word.pdf.

5. Kreuze, J., and G. Newell. (1994). ABC and life-cycle costing for environmental expenditures. Management Accounting, Feb, 75, 8, 38-42.

6. McGregor, R. (date unknown). Social and Ethical Accounting, Auditing, and Reporting..

7. Ian THOMSON and Jan BEBBINGTON, SOCIAL AND ENVIRONMENTAL REPORTING IN THE UK: A PEDAGOGIC EVALUATION, ABERDEEN PAPERS IN ACCOUNTANCY, FINANCE & MANAGEMENT, WORKING PAPER 02-01 p. 41.

Средства за оценяване:

. Форми на проверка и оценка на компетенциите:

• Текущ контрол, формиращ 60% от оценката. Ще се реализира чрез два теста.

• Писмена работа, формираща 40% от оценката, по предварително зададен от преподавателите казус.

6. Допълнителни обяснения и изисквания

• Изпитните материали съдържат тестови въпроси от затворен и отворен тип, задачи и казуси, които във взаимовръзка и логическа последователност обхващат целия учебен материал.

• Материалите по курса са въведени в системата MOODLE (http://moodle.nbu.bg)

• Всички курсисти ползват по време на занятията калкулатори.

2015 г.