MBAM023 Проект: Организация и управление на проекти

Анотация:

Курсът запознава студентите с теоретично – методологичните характеристики на управлението на проекти и неговите практически аспекти. Разглеждат се същността и концепцията на структурния подход за управление на проекти. Специално внимание се отделя на управлението на основните цели на проекта, в това число и на някои специфични техники за балансиране и интегриране на основните цели в съответствие с нивата на управление. Разглеждат се основните принципи при осигуряване на базови управленски процедури и системи.

Целта на курса е да:

 даде ядро (система) от знания за съществените отличителни черти на управлението на проекти в сравнение с другите управленски подходи;

 да представи техниките и инструментите за управлението на проектните цели;

прочети още
Маркетинг мениджмънт

Преподавател(и):

проф. Кристиян Хаджиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

КОМПЕТЕНЦИИ:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

 съществените отличителни черти на управлението на проекти в сравнение с другите управленски подходи;

 съдържанието на проектните цели и управленските процеси, чрез които могат да се постигнат тези цели;

 проблемите по управление на промените чрез проекти;

2) могат:

 Да обосновават връзката между мисията на организацията и потребността от проекти;

 Да анализират проблемите по определяне на фирмената стратегия и избора на адекватни проекти за нейната реализация;


Предварителни изисквания:
 Социално управление

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Казус 1: Проектът „Балкан”

Казус 2: Проектът „Херитидж”

Литература по темите:

Основна литература:

1. Пенчев, Р. Управление на проекти. С., НБУ, 2006

2. Хаджиев, Кр., Теория на организацията, НБУ, 2011

3. Каменов, К., Хаджиев, Кр., Маринова, Н.Управленският процес и екипната дейност. С., НБУ, 2005

4. Turner, J. R. The handbook of project-based management. McGraw-Hill Book Company, 1992

Допълнителна литература:

5. Бъртън, С., Н. Майкъл Управление на проекти. С., Екслибрис1992

6. Хофстеде, Х. Култури и организации. Софтуер на ума. Класика и стил, С., 2001

7. Штуб, А. и екип Управление на проекти. Делфин прес, I и II том, 1997

8. Хаджиев, Кр. Проектиране на високо съвършени организации. С., Люрен, 2000

9. Хаджиев, Кр., Самоуправляващи се работни екипи - теория и методология. Библиотека „Стопански свят”, Свищов 2010

Средства за оценяване:

Избира се един от предложените два варианта. Студентът автоматично може да се освободи от изпит с текуща оценка, ако има положителен резултат на практическата задача (проект) през семестъра, предаден през платформата Мудъл на НБУ.

Оценяването на студентите в сесията става чрез практически курсов проект, предаден в MOODLE НБУ. Относителната тежест е 100%.