TCMM034 Самостоятелна работа: Софтуерни приложения за създаване на бизнесмодели

Анотация:

• Целите на курса са придобиване на знания и умения за подготовката и работата със специализиран бизнес модел във формата на електронни таблици (Excel) за разработване на бизнес план на телеком оператор.

• Развива умения за събиране и представяне на необходимите входни данни за бизнес модела.

• Изгражда умения за прогнозира на търсенето на услугите на телеком оператор и тяхното отразяване в бизнес модела.

• Придобиване на умения за формиране, определяне и прогнозиране на ценовото поведение на оператор към крайни потребители и за терминиране на услуги на едро между оператор и тяхното отразяване в бизнес модела.

• Развиване на умения за определяне на приходите от предоставени услуги на основата на оценката на прогнозата за търсенето, включително международен трафик и взаимно свързване на национални мрежи, съответните ценови условия и тяхното отразяване в бизнес модела.

• Познаване на елементите на телекомуникационната инфраструктура по елементи на мрежата и придобива умения за определяне на капиталовите разходи по мрежови елементи, жизнения цикъл и амортизационните норми и тяхното отразяване в бизнес модела.

• Познаване на елементите на текущите оперативни разходи и придобива умения за тяхното определяне и планиране и тяхното отразяване в бизнес модела.

• Познаване на основните показатели за оценка на резултатите от разработения бизнес плана и развива умения да пояснява печалбата, паричните потоци, счетоводен баланс и финансовите индикатори.

прочети още
Иновации и предприемачество в компютърните и комуникационни технологии

Преподавател(и):

доц. Валентин Ценов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• да изготвят бизнес план на телеком оператор;

• да намират и прилагат необходимите входни данни за бизнес модела;

• да прогнозират търсенето на услуги, да определят потребителски цени и цени за терминиране;

• да се определят приходите по видове абонати и групи услуги;

• да познават елементите на телекомуникационната инфраструктура от гледна точка на инвестиционните в мрежи и услуги;

• да определят текущите операционни разходи по икономически елементи;

• икономическите и финансови резултати от приложения бизнес план.

2) могат:

• да разработват бизнес план на телеком оператор чрез приложението специализиран бизнес модел;

• да прилагат необходимите входни данни в бизнес модела;

• да прогнозират търсенето на услуги, да определят потребителски цени и цени за терминиране и да ги отразяват в бизнес модела;

• да се определят приходите по видове абонати и групи услуги и да ги отразяват в бизнес модела;

• да определят инвестиционните разходи по елементи на телекомуникационната инфраструктура и да ги отразяват в бизнес модела;

• да определят текущите операционни разходи по икономически елементи и да ги отразяват в бизнес модела;

• да оценяват икономическите и финансови резултати от бизнес плана.


Предварителни изисквания:
Познания от ТСММ027 ITU Бизнес модел на телекомуникационен оператор

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: