TCMM030 Компютърни и комуникационни системи и мрежи

Анотация:

• В курса са разгледани въпросите за структурата и предназначението на телекомуникационните мрежи, видовете телекомуникационни мрежи и услугите предоставяни от тях, еталонните мрежови модели, основните мрежови функции.

• Разгледани са и въпросите на локалните компютърни мрежи и системи LAN, реализация, взаимно свързване, системи и устройства, комуникационни протоколи, глобални компютърни мрежи WAN, WAN - базирани на различни мрежови технологии. Интеграция на LAN с телекомуникационните мрежи.

прочети още
Иновации и предприемачество в компютърните и комуникационни технологии

Преподавател(и):

доц. Васил Къдрев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• структурата и начина на функциониране на телекомуникационните мрежи;

• функционирането на локалните и глобални компютърни мрежи в рамките на телекомуникационните мрежи.

2) могат:

• да извършват разработки, базирани на основните мрежови функции;

• да извършват проектиране, изграждане и съвместна работа на LAN.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Основи на телекомуникационните мрежиФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

№ на занятие Заглавие на темата Форма на преподаване Брой часове

1 Телекомуникационна мрежа. Структура на телекомуникационната мрежа като система за масово обслужване с колективно ползване. Видове телекомуникационни мрежи лекция 2

2 Същност и реализация на телекомуникационните услуги. Изисквания към реализацията лекция 2

3 Универсален еталонен мрежови модел (OSI модел) и частни еталонни модели. Основни мрежови функции лекция 2

4 Функция комутация. Комутационни технологии. Режими на пренасяне на информацията лекция 2

5 Функция маршрутизация. Системи за адресация (системи за уникална идентификация на обекти и ресурси). лекция 2

6 Функция сигнализация. Сигнализация и управление. Комуникационни протоколи и интерфейси. Изграждане на връзки. лекция 2

7 Функция каналообразуване и мултиплексиране в мрежите (стандартни телекомуникационни канали). Преносна среда - видове и параметри на физическата преносна среда. Преносни системи. лекция 2

8 Функции по осигуряване на качество на обслужване на абонатите в мрежите (QoS). Функция за отчетност (таксуване, тарифиране). лекция 2

9 Функции по осигуряване на сигурността на информацията в мрежите. Функции за преобразуване на скоростта и кода. Функция токозахранване в телекомуникациите. Заземяване. лекция 2

10 Функции при експлоатация на мрежата. Функции по осигуряване на готовността на мрежата (поддръжка). Управление на мрежата. лекция 2

11 Функции за осигуряване на взаимна работа с други мрежи. Фундаментални мрежови планове. Планиране на мрежите. лекция 2

12 Локални компютърни мрежи LAN. Подслой за управление на логическия канал (Logical Link Control). Видове LAN мрежови структури лекция 2

13 Комуникационни протоколи от тип TCP/IP в LAN. Адресиране в LAN. Приложни LAN операционни системи и техните протоколи лекция 2

14 Проектиране и изграждане на LAN. Съвместна работа между локални мрежи (устройства и системи) лекция 2

15 Взаимно свързване на LAN през глобална мрежа WAN. WAN, базирани на различни мрежови технологии. Интеграция на LAN с телекомуникационните мрежи. Емулация лекция 2

Литература по темите:

• Маргарита Петкова, Основи на телекомуникационните мрежи - книга първа от Наръчник по съвременни телекомуникационни мрежи, Библиотека "Евроинтеграция и телекомуникации", 2001 г.

• Маргарита Петкова, Цифрови комутационни системи - книга трета от Наръчник по съвременни телекомуникационни мрежи, Библиотека "Евроинтеграция и телекомуникации", 2001 г.

• Маргарита Петкова, Цифрови телекомуникационни мрежи и услуги на България, книга пета от Наръчник по съвременни телекомуникационни мрежи, Библиотека "Евроинтеграция и телекомуникации", 2001 г.

• Б.Цанков, Комутационна съобщителна техника, Техника, 1991 г.

• П. Мерджанов. Телекомуникационни мрежи. Част 1 (2002) и 2 (2005). София, Нови знания.

• В. Къдрев, А. Гушев Комутационна и мултиплексна техника. Изд. ВТУ, София, 2011.

Средства за оценяване:

ПРОЦЕНТНО УЧАСТИЕ НА ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА КРАЙНА ОЦЕНКА

ФОРМИ НА ОЦЕНЯВАНЕ ТЕКУЩ КОНТРОЛ КОМБИНИРАНО ОЦЕНЯВАНЕ ФИНАЛЕН ИЗПИТ

ТЕСТ 1 х 50 % - -

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 3 х 15 % = 45% - 50 %

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 1 х 5 % - -

ПОРТФОЛИО - - -

УСТЕН ИЗПИТ - - 50 %