TCMM029 Мобилни системи и мрежи

Анотация:

Учебната дисциплина включва изучаване на основните съставни елементи, структурата и концепциите на системите за мобилни комуникации – клетъчни радиомрежи, пакетни радиомрежи и спътникови мрежи за мобилни комуникации. Разглеждат се последователно във възходящ по сложност порядък отделните видове системи и мрежи.

Курсът включва и изучаване на основните регулаторни и нормативни документи, на чиито изисквания трябва да отговарят системите за мобилни радиокомуникации. С приоритет се разглеждат глобалните стандарти за мобилни връзки – GSM, UMTS, OFDM базирани технологии, включително WiMax, LTE, които са претенденти за 4G/IMT-Advance технологии, спътникови мрежи за мобилни комуникации.

прочети още
Иновации и предприемачество в компютърните и комуникационни технологии

Преподавател(и):

доц. Анушка Станчева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Познават съвременните радиотехнологии за мобилни клетъчни комуникации

2) могат:

• Да търсят необходимата им информация

• Да прилагат получените знания по съвременни мобилни клетъчни радиокомуникации в практиката


Предварителни изисквания:
Общообразователна подготовка и основни познания в областта на радиокомуникациите

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Основи на безжичните технологии за мобилни комуникации

2. Клетъчна концепция

3. Радиопредаване в клетъчни системи

4. Еволюция на стандартите за мобилни комуникации – 1G до 2G

5. Съвременни стандарти за клетъчни мобилни радиомрежи – 2G и 3G

6. Честотни разпределения за мобилни радиомрежи

7. Фадинг и влошаване на сигнала

8. Типове канали в GSM

9. Мрежа за радиодостъп на GSM

10. Канали и архитектура на мрежата за радиодостъп на UMTS

11. LTE технология – канали и архитектура на мрежата за радиодостъп

12. Стандарти за безжична система за широколентов достъп от тип „последна миля” (WiMax - Last Mile Access)

13. Спътникови мрежи за мобилни комуникации

14. Спътникови мрежи за персонални комуникации

15. Регулаторни и нормативни изисквания към системите за мобилни радиокомуникации

Литература по темите:

1. Записки на преподавателя

2. Savo G. Glisic „Advanced Wireless Networks 4G Technologies”, University of Oulu, Finland

3. Gottfried Punz, Evolution of 3G Networks;The Concept, Architecture and Realization of Mobile Networks Beyond UMTS

4.Johannes Maucher, Jorg Furrer: WiMAX, Der IEEE-802.16-Standard: Technik, Anwendungen, Potenzial; Heise Zeitschriften Verlag, 2007

5. http://www.ltemobile.de

6. WiMAX Forum – http://www.wimaxforum.org

7. Thomas Schlechter: 4G Flexible Airinterface; Der Andere Verlag, 2011, Nils Bramberg: LTE- Das neue superschnelle Mobilfunknetz, auch auf dem Land, 2011

Средства за оценяване:

Тест, курсова работа