TCMM028 Одит на знания и иновации

Анотация:

• Основна цел на дисциплината е да запознае студентите с основите на одита на знания и иновации и приложението им в организациите на знания.

• Курсът дава обща представа за одита на знания и връзката му със стратегическото управление на организациите. Разглеждат се основни понятия за дисциплината, основни процеси и модели за управление на знания и иновации, трансфер на знания, организационна култура, техники и технологии за управление на знания, проектиране и контрол на система за управление на знания.

• Специално внимание в курса се обръща на методите за одит на знания, тяхното приложение и контрола на ефективността на стратегията за управление на знания във връзка с реализирането на корпоративните цели. В курса се разглеждат практически методи за одит на знания. Практическите занятия са свързани с обсъждане на примери от реалната практика при управлението на знания.

прочети още
Иновации и предприемачество в компютърните и комуникационни технологии

Преподавател(и):

доц. Елисавета Гурова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• методите и средствата за стратегическо управление, трансфер на технологии и иновации, и одит на знания

2) могат:

• да разработват и прилагат ефективно одита на знания;

• ефективно да управляват знания и да реализират конкурентните възможности, свързани с тях

• да ръководят процесите на разработване на методология за одит на знания и иновации

• да идентифицират и анализират проблеми, свързани с изискванията при одита на знания и иновации.


Предварителни изисквания:
Общи познания по информационни и комуникационни технологии

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Въведение в одита на знания

2 Данни, информация, знания, иновации

3 Процеси за създаване на знания и иновации

4 Модели на процесите на знания и иновации

5 Организация на знания. Екип за управление на знания.

6 План на одита на знания

7 Организационна култура и среда на знания

8 Инвентаризация на знания

9 Анализ на потоците на знания

10 Критични на знания бизнес процеси

11 Технологии за управление на знания

12 Оценка на ефективността от управлението на знания

13 Валидиране на знания и иновации

14 Практика за управление на знания и иновации

15 Общество на знания.

Литература по темите:

• Гурова, Е., А.Антонова, Р.Николов (ред.), Управление на знания, Булвест 2000, София, 2012

• TRAINMOR KNOWMORE, Handbook on organizational knowledge management, 2008, Greece, http://www.trainmor-knowmore.eu/

• Mertins K. , K.Alwert, P.Heisig, Wissensbilanzen, Springer Verlag, Berlin-Heidelberg, 2005

• Housel, T., Bell. A, Measuring and managing knowledge, McGraw–Hill International edition, 2001

• Shelda Debowski, Knowledge Management, John Wiley & Sons Australia Ltd., Sidney, 2006

• Dalkir, K.: Knowledge management in theory and practice, Elsevier, Butterworth, 2005

• Bergeron B., Essentials of Knowledge Management, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 2003

• Ackerman M., Pipek V., and Wulf V., Sharing Expertise: Beyond Knowledge Management, Cambridge Ma: MIT Press, London, 2003

• Hildreth P., Kimble C., Knowledge Networks: Innovation through Communities of Practice, Idea Group Publishing, Hershey, 2004

• Bensoussan, B. , C. S. Fleisher, The Financial Time Guide to Analysis for Managers, Pearson Education Ltd.,2009

Средства за оценяване:

курсов проект