TCMM027 ITU бизнесмодел на телекомуникационен оператор

Анотация:

• Целите на курса са придобиване на знания и умения за подготовката и работата със специализиран бизнес модел във формата на електронни таблици (Excel) за разработване на бизнес план на телеком оператор.

• Развива умения за събиране и представяне на необходимите входни данни за бизнес модела.

• Изгражда умения за прогнозира на търсенето на услугите на телеком оператор и тяхното отразяване в бизнес модела.

• Придобиване на умения за формиране, определяне и прогнозиране на ценовото поведение на оператор към крайни потребители и за терминиране на услуги на едро между оператор и тяхното отразяване в бизнес модела.

• Развиване на умения за определяне на приходите от предоставени услуги на основата на оценката на прогнозата за търсенето, включително международен трафик и взаимно свързване на национални мрежи, съответните ценови условия и тяхното отразяване в бизнес модела.

• Познаване на елементите на телекомуникационната инфраструктура по елементи на мрежата и придобива умения за определяне на капиталовите разходи по мрежови елементи, жизнения цикъл и амортизационните норми и тяхното отразяване в бизнес модела.

• Познаване на елементите на текущите оперативни разходи и придобива умения за тяхното определяне и планиране и тяхното отразяване в бизнес модела.

• Познаване на основните показатели за оценка на резултатите от разработения бизнес плана и развива умения да пояснява печалбата, паричните потоци, счетоводен баланс и финансовите индикатори.

прочети още
Иновации и предприемачество в компютърните и комуникационни технологии

Преподавател(и):

доц. Валентин Ценов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• да изготвят бизнес план на телеком оператор;

• да намират и прилагат необходимите входни данни за бизнес модела;

• да прогнозират търсенето на услуги, да определят потребителски цени и цени за терминиране;

• да се определят приходите по видове абонати и групи услуги;

• да познават елементите на телекомуникационната инфраструктура от гледна точка на инвестиционните в мрежи и услуги;

• да определят текущите операционни разходи по икономически елементи;

• икономическите и финансови резултати от приложения бизнес план.

2) могат:

• да разработват бизнес план на телеком оператор чрез приложението специализиран бизнес модел;

• да прилагат необходимите входни данни в бизнес модела;

• да прогнозират търсенето на услуги, да определят потребителски цени и цени за терминиране и да ги отразяват в бизнес модела;

• да се определят приходите по видове абонати и групи услуги и да ги отразяват в бизнес модела;

• да определят инвестиционните разходи по елементи на телекомуникационната инфраструктура и да ги отразяват в бизнес модела;

• да определят текущите операционни разходи по икономически елементи и да ги отразяват в бизнес модела;

• да оценяват икономическите и финансови резултати от бизнес плана.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Известни познания от икономическата теория и познания относно функционирането на пазарите.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Въведение и структурната схема на бизнес модела и основните зависимости

2. Прогнозиране на търсенето

3. Тарифи за потребление и цени за терминиране

4. Планиране на приходите

5. Капиталови разходи по елементи на мрежата

6. Планиране на заетите

7. Оперативни разходи по икономически елементи

8. Оценка на бизнес плана

Литература по темите:

• Impact of restructuring issues and new technologies on business planning practices in telecommunications, ITU – BDT, Geneve, http://www.itu.int/

• Telecommunication trade and finance colloquium for Europe, ITU – BDT, http://www.itu.int/

• Telecommunication indicators handbook, ITU, Geneve, http://www.itu.int/

Средства за оценяване:

T1 – Присъствие и участие - (60 %);

T2 - Самостоятелна работа (реферат, курсова работа, презентация) - оценка (40%).

ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ПРИ ИЗПИТ

1. Писмена работа – 40%

2. Устно изложение – 60%

ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ПРИ ИЗПИТ ПРИ НАЛИЧИЕ НА ЕДНА ТЕКУЩА ОЦЕНКА

1. Оценката от текущо оценяване – 50%;

2. Представяне на писмена работа – 50%.